Уведомление относно въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗРА

Дата на публикуване: 11.11.2021
Последна актуализация: 12.11.2021

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартиране на производство по издаване на общ административен акт на министъра на земеделието, храните за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), издадена на основание чл. 30, ал. 3, т. 1 от ЗРА.

С цел опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на оптимални условия за развитието на популациите от риба и други водни организми, министърът на земеделието, храните и горите, съгласувано с министъра на околната среда и водите, издава заповеди, с които се въвеждат временни забрани за стопански и любителски риболов във водоеми на територията на страната. По предложение на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, съвместно с Регионалните инспекции по околна среда и води и Регионалните дирекции по горите, се определят реки и/или зони от тях, морски акватории и други водни обекти, в които временно се налагат забрани за улов на риба и други водни организми.

Уведомявам Ви, че може да участвате в производството, като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следните електронни адреси: office@iara.government.bg и dimitrina.chakarova@iara.government.bg

Уведомлението е на следните линкове:

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obsha-politika-v-oblastta-na-ribarstvoto/obshestveni-konsultacii/

https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/