Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUJC85
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVAVV7

Услуга № 350 Издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели

Дата на публикуване: 25.06.2022
Последна актуализация: 26.06.2022

Изпълнителният директор на ИАРА издава разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели. За издаване на разрешителното се подава писмено заявление по образец от ръководител на научна организация.

1. Правно основание за издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели:

  • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 40

2. Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

  • Не

3. Орган, издаващ индивидуален административен акт:

  • Изпълнителен директор

4. Срок за предоставяне:

  • Срока е различен в зависимост от процедурата за съгласуване, с останалите институции.

5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

6. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

  • Министър на земеделието

7. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

  • По реда на АПК. 

8. Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване и в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

 

Наименование на звено Контактни данни Работно време
Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" Данни за "Седалище": Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": бул. Княз Александър Бетенберг 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 87 60 60
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

9. Изисквания, процедури, инструкции

  • Срока за издаване на разрешителното е 14-дневен. Ако е необходимо съгласуване с други институции, срока е различен в зависимост от процедурата за съгласуване.

Изпълнителният директор на ИАРА издава разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели.

За издаване на разрешителното се подава писмено заявление по образец от ръководител на научна организация, в което се посочват:
1. данни на лицето, което извършва изследването;
2. целите на изследването;
3. основанията, поради които се иска издаване на разрешителното:
а) в периода на действие на забраната по чл. 32 и 33 от ЗРА;
б) за използването на забранените по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗРА уреди, средства, принадлежности и приспособления;
в) за улов на риба и други водни организми с размери, по-малки от минимално допустимите;
г) за улов, пренасяне и превозване на речни раци (Astacus astacus L.) и каменни (поточни) раци (Austropotamobius torrentius);
4. водните обекти или водосбори за извършване на изследването;
5. периодът за извършване на изследването;
6. видовете и броят риба и други водни организми по семейства, необходими за целите на изследването, с изключение на видове от приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие;
7. вид, брой, характеристики и параметри на риболовните уреди и средства, с които се извършва изследването.
 Когато за целите на изследването се използва кораб, в заявлението се посочват:
1. външната маркировка и името на кораба;
2. името на капитана.
Разрешителното се издава на лице с образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на хидробиологията, зоологията или екологията.
Към заявлението се прилагат:
1. копие от договор за изпълнение на научноизследователски проект и/или план за дейността на научната организация, заверено от ръководителя на съответната научна организация и/или други документи;
2. анализ на очакваното въздействие от използването на уреда, метода или средството за улов или убиване върху другите видове риби и водни организми, както и предвидените мерки за тяхното опазване или намаляване на негативното въздействие върху тях;
3. актуална снимка на лицето, на което се издава разрешителното;
4. документ, удостоверяващ обстоятелството;
5. декларация от лицето, на което се издава разрешителното, че не е извършило нарушение на закона в рамките на две години преди датата на подаване на заявлението, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган.
Разрешителното се издава със срок на валидност до края на съответната календарна година. След изтичане на срока издаденото разрешително се връща в ИАРА.

10. Нормативна уредба

  • Закон за рибарството и аквакултурите
  • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите

11. Заплащане

  • Не се заплаща за услугата