Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVAVL7
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVAVT0

Услуга № 267 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализиран уред - далян;

Дата на публикуване: 25.06.2022
Последна актуализация: 25.06.2022

1. Правно основание за издаване на разрешително за извършване на стопански риболов със специализиран уред - далян

 • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 21; чл. 21
 • Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 3, ал. 1; чл. 14

2. Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

 • Не

3. Орган по предоставянето на административната услуга:

 • Изпълнителен директор

4. Срок за предоставяне:

 • След съставянето на протокола за проведения конкурс, комисията го представя в 3-дневен срок на Изпълнителния директор на ИАРА. След това в 7-дневен срок от представянето на протокола Изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед участника, класиран на първо място от комисията, на когото да се издаде разрешително за стопански риболов със специализиран уред.

5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • Разрешителното се издава за срок от 10 години след проведен конкурс по реда на Закона за рибарството и аквакултурите.

6. Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

 • Съд

7. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 • Обжалването се осъществява по реда на АПК.

8. Центрове за административно обслужване и/или звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката и които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

Наименование на звено

Контактни данни

Работно време

Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"

Данни за "Седалище": Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": бул. Княз Александър Бетенберг 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 87 60 60
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Отдел "Рибарство и контрол - Черно море" със седалище Бургас и с териториален обхват областите Бургас, Варна и Добрич

Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Варна

Данни за "Седалище":Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за "Адрес": бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич

Данни за "Седалище":Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за "Адрес": пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058) Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас

Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

 

9. Изисквания, процедури, инструкции

Издаването на разрешително за извършване на стопански риболов със специализиран уред – далян се предхожда от конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред – далян.
Конкурсът за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред - далян се открива със заповед на изпълнителния директор на ИАРА. Заповедта се публикува на интернет страницата на ИАРА. За участие в конкурса се подава оферта, съгласно изискванията на ЗРА, и в ИАРА се представя офертата.

Към офертата се прилагат:

 • заверени копия на документ за актуална регистрация или единен идентификационен код на участника;
 • ​​​документ за упълномощаване - когато участникът се представлява от пълномощник;
 • документи по чл. 21в, ал. 4 от ЗРА за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 21в, ал. 2 от ЗРА;
 • документи по чл. 21в, ал. 5 от ЗРА;
 • документи, съдържащи информация или данни, които да показват ясен произход на средствата;
 • списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
 • запечатан непрозрачен плик с предлаганата от участника цена за придобиване на правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез използването на специализирания уред за 10-годишен период;
 • декларация на участника, че няма частен интерес по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Офертата се подписва от участника или от упълномощено от него лице и се подава на определеното място в запечатан плик. Върху плика се посочват номерът на заповедта за откриване на конкурса, адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес на участника. Срокът за подаването на офертите от всяко заинтересовано юридическо лице или едноличен търговец, или негов представител не може да бъде по - кратък от един месец и по дълъг от два месеца, от датата на издаване на заповедта. След изтичане на срока за приемане на офертите Изпълнителният директор на ИАРА назначава комисия за класиране на участниците.Изпълнителният директор на ИАРА определя срок за приключване на работата на комисията който не може да е по - дълъг от един месец. Отварянето на офертите се извършва на открито заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители. Комисията представя протокол за проведения конкурс и го представя на изпълнителния директор.  В 7-дневен срок от представянето на протокола изпълнителният директор на ИАРА определя със заповед участника, класиран на първо място от комисията, на когото да се издаде разрешително за стопански риболов със специализиран уред.

10. Нормативна уредба

 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите

11. Заплащане

За услугата се заплаща цена

 • Дължимата годишна цена за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, чрез използване на специализирания уред, която е 1/10 част от предложената от участника цена.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • По банков път