Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQ0I6
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQ0A1

Услуга № 1211 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов

Дата на публикуване: 26.06.2022
Последна актуализация: 26.06.2022

Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми от:

 • физически лица, юридически лица и еднолични търговци - за кораби с дължина до 10 метра;
 • юридически лица и еднолични търговци - за кораби с дължина 10 и повече метра.

1. Правно основание за издаване на разрешително за извършване на стопански риболов

 • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 17; чл. 17а; чл. 18
 • Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 3, ал. 1
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 1

2. Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

 • Не

3. Орган, издаващ индивидуален административен акт:

 • Изпълнителен директор

4. Срок за предоставяне:

 • Разрешителното за стопански риболов се издава в 14-дневен срок от подаване на заявление по образец и приложенията към него

5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

6. Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

 • Съд

7. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 • По реда на АПК.

8. Центрове за административно обслужване и/или звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката и които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

Наименование на звено
Контактни данни
Работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Черно море" със седалище Бургас и с териториален обхват областите Бургас, Варна и Добрич
Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Сектор "Рибарство и контрол" - Варна
Данни за "Седалище":Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за "Адрес": бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич
Данни за "Седалище":Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за "Адрес": пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058) Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас
Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Южна България" със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол
Данни за "Седалище": обл. Пловдив, общ. Пловдив, населено място. Пловдив
Данни за "Адрес": р-н Източен, ул. "Богомил" № 31, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
.
Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
Данни за "Седалище" обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе,
Данни за "Адрес": ул. "Борисова" № 52, ет. 3, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Западна България" със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София
Данни за "Седалище": обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Данни за "Адрес": р-н Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 51 651
Адрес на електронна поща: sofia@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време


9. Изисквания, процедури, инструкции
За издаване на разрешително за стопански риболов с регистриран по Закона за храните кораб в Черно море и река Дунав кандидатът подава в ИАРА или в съответното и териториално звено заявление по образец, към което се прилагат:
1. копие от позволителното за плаване (временно позволително за плаване), издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация", или копие от акта за националност (временен акт за националност);
2. нотариално заверено пълномощно от корабопритежателя на капитана или друго упълномощено лице, когато извършват риболова от името и за сметка на корабопритежателя или ползвателя;
3. документ за собственост на кораба или документ, удостоверяващ основанието, на което се ползва;
4. документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов;
Разрешителното за стопански риболов се издава в 14-дневен срок от подаване на заявление по образец и приложенията към него.

10. Нормативна уредба

 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите

11. Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.

 • В регионалните офиси на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път