Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQG43
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQGK7

Услуга № 2165 Регистрация на регистрирани купувачи за първа продажба на продукти от риболов

Дата на публикуване: 26.06.2022
Последна актуализация: 26.06.2022

Първа продажба на продукти от риболов извън центровете за първа продажба на продукти от риболов, се извършва от регистрирани купувачи - юридически лица и еднолични търговци, които подават заявление до съответното териториално звено на ИАРА.

1. Правно основание за регистрация на регистрирани купувачи за първа продажба на продукти от риболов

 • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 46д, ал. 1
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 16

2. Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

 • Не

3. Орган, издаващ индивидуален административен акт:

 • Изпълнителен директор

4. Срок за предоставяне:

 • 14-дневен срок

5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • безсрочно

6. Центрове за административно обслужване и/или звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката и които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

Наименование на звено

Контактни данни

Работно време

Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" Данни за "Седалище": Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": бул. Княз Александър Бетенберг 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 87 60 60
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Варна

Данни за "Седалище":Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за "Адрес": бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич

Данни за "Седалище":Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за "Адрес": пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058) Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас

Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Южна България" със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол
Данни за "Седалище": обл. Пловдив, общ. Пловдив, населено място. Пловдив
Данни за "Адрес": р-н Източен, ул. "Богомил" № 31, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
.
Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
Данни за "Седалище" обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе,
Данни за "Адрес": ул. "Борисова" № 52, ет. 3, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Западна България" със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София
Данни за "Седалище": обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Данни за "Адрес": р-н Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 51 651
Адрес на електронна поща: sofia@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

7. Изисквания, процедури, инструкции
Регистрация на регистрирани купувачи за първа продажба на продукти от риболов
Първа продажба на продукти от риболов извън центровете по чл. 46, ал. 2 от ЗРА се извършва от регистрирани купувачи - юридически лица и еднолични търговци, притежаващи валидно удостоверение за регистрация по Закона за храните, които подават заявление до съответното териториално звено на ИАРА. За вписване в регистъра се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 17а, ал. 4 от ЗРА. В заявлението се посочват наименованието, седалището и адресът на управление на юридическото лице или на едноличния търговец, ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, номер и дата на удостоверението за регистрация по Закона за храните или удостоверението за регистрацията на транспортното средство по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Към заявлението се прилага документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.
В 14-дневен срок от подаването на заявлението юридическото лице или едноличния търговец се вписва в регистъра и се издава удостоверение за регистрация!

8. Нормативна уредба

 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите

9. Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.

 • В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

 
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път