Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQ0U0
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQ016

Услуга № 1344 Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов от кораби от трети държави

Дата на публикуване: 26.06.2022
Последна актуализация: 26.06.2022

1. Правно основание за издаване на разрешително за извършване на стопански риболов от кораби от трети държави

  • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 17, ал. 5
  • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 1

2. Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

  • Не

3. Орган по предоставянето на административната услуга:

  • Европейска комисия

4. Срок за предоставяне:

  • Срока варира

5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

6. Центрове за административно обслужване и/или звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката и които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

Наименование на звено

Контактни данни

Работно време

Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"

Данни за "Седалище": Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": бул. Княз Александър Бетенберг 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 87 60 60
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

7. Изисквания, процедури, инструкции
Издаване на разрешително за извършване на стопански риболов от кораби от трети държави
Кораби от трети държави могат да извършват стопански риболов съгласно приложимите нормативни актове на Европейската общност при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. 

8. Нормативна уредба
Закон за рибарството и аквакултурите

9. Заплащане

За услугата се заплаща такса

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

  • На гише в административно звено за обслужване в брой
  • По банков път