Проекти изпълнявани ИАРА

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 01.11.2021
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.002-0001, „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2014-2016 г.“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.003-0001-C01, „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за периода 2017-2019 г.“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0001, “Закупуване на средства за контрол, включително устройства за измерване на мощността на двигателя“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0003, “Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0004, “Внедряване и инсталиране на компоненти на Географска информационна система (ГИС)“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0005, “Програма за обучение и обмен на опит, включително между държави-членки, за персонал, отговарящ за мониторинга, контрола и наблюдение на риболовните дейности“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0006-C02, „Закупуване на транспортни средства за патрулиране”;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0007-C02, „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска”;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0008, “Закупуване на помощни средства за контрол на рибарството и оборудване за притегляне“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0010, “Закупуване на ботуши, зимни и летни обувки на служителите с контролни функции на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0011, “Закупуване и доставка на хардуерно оборудване за нуждите на контролната дейност на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0012, “Закупуване на специализирани работни облекла на служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ангажирани пряко в контрола на рибарството“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0013, „Закупуване, доставка, инсталация и пускане в експлоатация на бордови комплекти за обективен контрол на риболовната дейност, включително подготовка, обработка, съхраняване и електронно докладване на данни”;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0015, “Изграждане на Център за обучение на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, отговорни за контрола в рибарството“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0017, “Закупуване на средства, необходими при извършване на инспекция на автомобили от служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0018, “Закупуване на средства за безопасност при извършване на контролни дейности по вода от служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0019, “Закупуване на офис оборудване за инспекторите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, извършващи контролна дейност“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0020, “Закупуване на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0021, “Пилотен проект за контрол и наблюдение на рибарските мрежи и интеграция с Центъра за наблюдение на риболовните кораби и Информационно-статистическата система“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0022-C01, “Обучение на служителите на ИАРА във връзка с извършване на контролните дейности по прилагане на Общата политика в областта на рибарството“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0023, “Закупуване на средства за контрол, свързани с наблюдение на риболовните дейности“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0025-C02, “Закупуване на интерактивна видео стена във връзка с контролни дейности по прилагане на ОПОР“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0026, “Разширяване на програмния обхват и надграждане на Информационно-статистическата система на ИАРА, съгласно национални и европейски изисквания, както и въвеждане на електронни административни услуги“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0028, “Закупуване на защитна екипировка за служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, за работа при инспекции на море“;
 • ПРОЕКТ № BG14MFOP001-3.001-0029, “ Оборудване на инспекторските автомобили със средства за отдалечено наблюдение с картина в реално време, съвместими със система за наблюдение на риболовни кораби /СНРК/“;