Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQGR2
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQG76

Услуга № 2354 Провеждане на курс и издаване на свидетелство за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов

Дата на публикуване: 26.06.2022
Последна актуализация: 26.06.2022

Лицата, които извършват стопански риболов, трябва да притежават свидетелство за правоспособност Свидетелствата се издават от ИАРА след проведен курс за обучение и успешно положен изпит.

1. Правно основание за провеждане на курс и издаване на свидетелство за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов

 • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 14, ал. 1
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 13

2. Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

 • Не

3. Орган по предоставянето на административната услуга:

 • Изпълнителен директор

4. Срок за предоставяне:

 • Свидетелствата за правоспособност се издават от изпълнителния директор на ИАРА в едномесечен срок от деня на провеждане на изпита.

5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • безсрочно

6. Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

 • Съд

7. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 • По реда на АПК.

8. Центрове за административно обслужване и/или звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката и които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

Наименование на звено

Контактни данни

Работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Варна

Данни за "Седалище":Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за "Адрес": бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич

Данни за "Седалище":Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за "Адрес": пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058) Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас

Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Южна България" със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол
Данни за "Седалище": обл. Пловдив, общ. Пловдив, населено място. Пловдив
Данни за "Адрес": р-н Източен, ул. "Богомил" № 31, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
.
Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
Данни за "Седалище" обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе,
Данни за "Адрес": ул. "Борисова" № 52, ет. 3, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Западна България" със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София
Данни за "Седалище": обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Данни за "Адрес": р-н Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 51 651
Адрес на електронна поща: sofia@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

9. Изисквания, процедури, инструкции
Обучението за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов се осъществява чрез провеждане на курсове.
Лицата, които извършват стопански риболов, трябва да притежават свидетелство за правоспособност. Свидетелствата се издават от ИАРА след проведен курс за обучение и успешно положен изпит, които се организират при условия и по ред, определени с Наредба № 46 от 3.12.2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов. Не се изисква свидетелство за правоспособност от лицата, които са завършили висше или средно образование по специалност, с която се придобива квалификация в областта на рибарството и аквакултурите.
1. Курсовете за правоспособност се провеждат след издаване на заповед от изпълнителния директор на ИАРА, провеждат от териториалните й звена.
 2. Обучението за правоспособност завършва с полагане на изпит под формата на тест. Изпитът се провежда в срок един месец след края на обучението.
3. За провеждане на изпит за правоспособност изпълнителният директор на ИАРА със заповед определя времето, мястото за провеждане и изпитната комисия, която е в състав: председател и двама членове - служители на специализираната администрация на ИАРА.
4. Резултатите от изпита за правоспособност се оценяват с "издържал" и "неиздържал" и се отразяват в протокол

10. Нормативна уредба

 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
 • Наредба № 46 от 3.12.2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов

11. Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.

 • В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път