Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U34

Нормативна уредба

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 15.10.2021

 Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) Развъждането и отглеждането на риба и други водни организми и производството на носители на генетичен материал от хидробионти се осъществява от еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в ИАРА.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 61 от 2010 г., бр. 59 от 2012 г.) Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми във водите на Черно море и в язовирите, се регистрират след определяне на лимити за обема на производството, необходимите площи за рибностопанска дейност и задължения за промяна на мястото на техническите съоръжения през определен период. Когато техническите съоръжения са във водите на Черно море, регистрацията се извършва и след съгласуване с ръководителите на териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и с ръководителите на военноморските бази на Българската армия.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) За издаване на документи за регистрация се заплаща такса, определена с тарифата по чл. 17а, ал. 4.

(4) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Регистрацията на лицата по ал. 1 се извършва поотделно за всеки обект.

(5) (Нова – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите определят с наредба условията и реда за определяне на лимити за обема производство в обектите за аквакултури.

(6) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Условията и редът за регистрация на производителите на носители на генетичен материал се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

(7) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Контролът върху дейността на лицата по ал. 6 се извършва по реда на Закона за животновъдството.

Чл. 25а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) За вписване в регистъра лицата по чл. 25, ал. 1 подават заявление до ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. – ДВ, бр. 71 от 2008 г.) документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползването на обекти държавна, общинска или частна собственост;

2. съответните разрешителни по Закона за водите;

3. (изм. – ДВ, бр. 61 от 2010 г.) съответното решение по глава шеста от Закона за опазване на околната среда и съгласувателни скици с органите по чл. 25, ал. 2;

4. (доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) техническо описание на обекта и технологична схема на производство в съответствие с издадените разрешителни по реда на Закона за водите;

5. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм. и доп., бр. 59 от 2012 г.) удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация или единен идентификационен код;

6. документ за платена такса за регистрация;

7. (нова – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) разрешение по чл. 67, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие, когато това е необходимо;

8. (нова – ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп., бр. 59 от 2012 г.) документ за определяне на лимит за производство в съответствие с наредбата по чл. 25, ал. 5.

(3) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 25б. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 25а, ал. 1 лицето се вписва в регистъра и се издава удостоверение за регистрация.

(2) При установени непълноти или неточности в представените документи изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице в 7-дневен срок от получаване на заявлението изпраща съобщение за отстраняването им.

(3) Заявителят отстранява нередовностите по ал. 2 в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

(4) Когато нередовностите не са отстранени в срок, изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него лице отказва вписване в регистъра и издаване на удостоверение.

(5) Отказът по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 25в. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) Регистрацията по чл. 25б, ал. 1 е безсрочна.

(2) При промяна в данните по чл. 25а, ал. 2 регистрираното лице в 30-дневен срок уведомява съответното териториално звено на ИАРА за вписване на промените в регистъра на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми.

(3) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Регистрираните по чл. 25 лица трябва да представят в ИАРА удостоверение за регистрация на животновъден обект по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност в 30-дневен срок от въвеждането в експлоатация на обекта.

Чл. 25г. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА със заповед прекратява регистрацията на лице при следните условия:

1. по молба на лицето;

2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;

3. (отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.);

4. при преустановяване на дейността за повече от една година;

5. при отнемане на разрешителното по Закона за водите;

6. (нова – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при изтичане на срока на документа, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;

7. (нова – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) при изтичане на срока на съответното разрешително по Закона за водите;

8. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) при неспазване изискването на чл. 25в, ал. 2 и 3;

9. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) при неспазване на технологичната схема на производство;

10. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) при непредставяне на данните по чл. 27, ал. 1, т. 1 в две поредни години;

11. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) при обезсилване на удостоверение за регистрация на животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

(2) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., отм., бр. 61 от 2010 г.).

Чл. 27. Лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, са длъжни:

1. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) да предоставят на ИАРА всяка година до края на месец януари данни за:

а) произведената и продадената от тях през предходната година риба и други водни организми по възраст, видове и количества;

б) броя на наетите лица по пол, възраст и образование;

2. (изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., отм., бр. 59 от 2012 г.);

3. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2012 г.) да водят дневник на продажбите и при първа продажба да издават декларация за произход на продукти от аквакултури по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните;

4. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., доп., бр. 59 от 2012 г.) да предоставят ежемесечно на длъжностните лица на ИАРА копия от издадените декларации за произход и номер на фактура за извършено плащане;

5. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) да представят дневника на продажбите на контролните органи при поискване;

6. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) да спазват приложената технологична схема на производство;

7. (нова – ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп., бр. 59 от 2012 г.) да не превишават определения лимит за производство в разрешителното за ползване на воден обект;

8. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да регистрират кораби, използвани при аквакултурно производство във водите на Черно море по реда на наредбата по чл. 16, ал. 3, най-късно един месец преди влизането в експлоатация на техническите съоръжения.

Чл. 28. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., отм., бр. 59 от 2012 г.).

Чл. 28а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Ръководителите на териториалните звена на ИАРА представят служебно извадка от регистъра на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми, на областните дирекции „Земеделие“ за включване на информацията в регистъра на земеделските производители.

(2) Производителите на аквакултури, регистрирани по реда на този закон, се ползват с правата на земеделски производители по смисъла на Закона за подпомагане на земеделските производители.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 68. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 2012 г.) Който развъжда и отглежда риба и други водни организми, без да е регистриран, в нарушение на чл. 25, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., отм., бр. 59 от 2012 г.).

Чл. 68а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 25в, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 600 до 900 лв.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.).

Чл. 69. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 59 от 2012 г., доп., бр. 102 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което развъжда и отглежда риба и други водни организми в нарушение на чл. 27, т. 1, 6, 7 или 8 се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.

Чл. 88а. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 18г, ал. 3, чл. 18е, ал. 9, чл. 25в, ал. 2, чл. 27, т. 1, 6, 7 или 8, чл. 46а, ал. 5, или чл. 46д, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 400 до 800 лв.

(2) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 1, 3, 4, 5 или 7, чл. 20, ал. 1, чл. 27, т. 3, 4 или 5, или чл. 46ж, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1200 лв.

(3) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 6, чл. 46в, ал. 1 или чл. 47 се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.

(4) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 45, ал. 1 или ал. 3, се наказва с глоба в размер от 2000 до 3000 лв.