Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUJCK1
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQ045

Услуга № 977 Издаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба

Дата на публикуване: 26.06.2022
Последна актуализация: 26.06.2022

Специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море се издава за календарна година на кораб, който:

 • е включен в списък на одобрените риболовни кораби за улов на квотирани видове риба, одобрен със заповед на изпълнителния директор на ИАРА;
 • има валидно разрешително за стопански риболов.

1. Правно основание за издаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море се издава за календарна година на кораб:

 • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 17, ал. 12; чл. 30, ал. 8; чл. 30, ал. 9; чл. 30, ал. 10
 • Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 6а
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 3

2. Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

 • Не

3. Орган, издаващ индивидуален административен акт:

 • Изпълнителен директор

4. Срок за предоставяне:

 • Срока се определя със заповед на Изпълнителния директор на ИАРА, за всяка календяарна година.

5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 

6. Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

 • Съд

7. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 • По административен и съдебен ред по реда на АПК.

8. Центрове за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване и в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
 

Наименование на звено

Контактни данни

Работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Варна

Данни за "Седалище":Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за "Адрес": бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич

Данни за "Седалище":Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за "Адрес": пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058) Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас

Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

9. Изисквания, процедури, инструкции
Издаване на специално разрешително за улов на квотиран вид риба.
Специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море се издава за календарна година на кораб, който:
1. е включен в списък на одобрените риболовни кораби за улов на квотирани видове риба, одобрен със заповед на изпълнителния директор на ИАРА;
2. има валидно разрешително за стопански риболов.
За издаване на специалното разрешително се заплаща такса 
Изпълнителният директор на ИАРА със заповед определя условията за улов на видовете риба или други водни организми, за които е определен общ допустим улов и/или квота или такива са определени от Европейския съюз за водите на Черно море.
Индивидуалните квоти в рамките на определен общ допустим улов и/или квота се разпределят чрез организации, признати по реда на чл. 10 или 10в от ЗРА. Индивидуалните квоти за риболовни кораби, чиито собственици или ползватели не членуват в признати по реда на чл. 10 или 10в от ЗРА организации, се разпределят от ИАРА.
Условията и редът за разпределяне на квотите между организациите, признати по реда на чл. 10 или 10в от ЗРА, и риболовните кораби, чиито собственици или ползватели не членуват в такива, се определят със заповедта по чл. 30, ал. 8 от ЗРА.

10.Срок на услугата.

 • Срока се определя със заповед на Изпълнителния директор на ИАРА, за всяка календяарна година.

11. Нормативна уредба

 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
 • Закон за рибарството и аквакултурите

12. Заплащане

 • За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 60 лв.

В офисите на ИАРА в градовете Бургас и Варна, е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.
Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път