Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQG10
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQGH4

Услуга № 2256 Регистрация на центровете за първа продажба на продукти от риболов

Дата на публикуване: 26.06.2022
Последна актуализация: 26.06.2022

Центровете за първа продажба на продукти от риболов се регистрират в ИАРА, като организаторът на центъра подава заявление до съответното териториално звено на ИАРА.

1. Правно основание за регистрация на центровете за първа продажба на продукти от риболов

 • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 46а, ал. 1
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 15

2. Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

 • Не

3. Орган, издаващ индивидуален административен акт:

 • Изпълнителен директор

4. Срок за предоставяне:

 • 14-дневен срок

5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 • безсрочно

6. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

 • По реда на АПК

7. Центрове за административно обслужване и/или звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката и които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

 

Наименование на звено

Контактни данни

Работно време

Дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси"
Данни за "Седалище": Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": бул. Княз Александър Бетенберг 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 87 60 60
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Варна

Данни за "Седалище":Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за "Адрес": бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич

Данни за "Седалище":Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за "Адрес": пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058) Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас

Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Южна България" със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол
Данни за "Седалище": обл. Пловдив, общ. Пловдив, населено място. Пловдив
Данни за "Адрес": р-н Източен, ул. "Богомил" № 31, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
.
Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
Данни за "Седалище" обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе,
Данни за "Адрес": ул. "Борисова" № 52, ет. 3, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Западна България" със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София
Данни за "Седалище": обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Данни за "Адрес": р-н Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 51 651
Адрес на електронна поща: sofia@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

8. Изисквания, процедури, инструкции
Центровете за първа продажба на продукти от риболов се регистрират в ИАРА след издадено удостоверение за регистрация по реда на Закона за храните, като организаторът на центъра подава заявление до съответното териториално звено на ИАРА. За вписване в регистъра на център за първа продажба се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 17а, ал. 4 от ЗРА. В заявлението се посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или код по БУЛСТАТ, номер и дата на удостоверението за регистрация по Закона за храните.

Към заявлението се прилагат:
1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
2. проект на правилник на центъра за първа продажба;
3. документ за платена такса, когато плащането не е извършено по електронен път.
В 14-дневен срок от подаването на заявлението изпълнителния директор на ИАРА или оправомощено от него лице издава удостоверение за регистрация, което се вписва в регистъра.

9. Нормативна уредба

 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
 • Закон за рибарството и аквакултурите

10. Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.

 • В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път