Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQGA6
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQGQ1

Услуга № 2188 Издаване на билет за любителски риболов

Дата на публикуване: 26.06.2022
Последна актуализация: 26.06.2022
1. Правно основание за издаване на билет за любителски риболов:
 • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 22а
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 10
2. Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
 • Не
3. Орган по предоставянето на административната услуга:
 • Изпълнителен директор
4. Срок за предоставяне:
 • Билетът за любителски риболов се издава в 3-дневен срок от подаване на регистрационния формуляр (заявление).
5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • седмичен
 • месечен
 • шестмесечен
 • годишен
6. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
 • По реда на АПК. 
7. Центрове за административно обслужване и/или звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката и които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

              Наименование на звено

      Контактни данни

     Работно време

Отдел "Рибарство и контрол - Черно море" със седалище Бургас и с териториален обхват областите Бургас, Варна и Добрич

Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Варна

Данни за "Седалище":Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за "Адрес": бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич

Данни за "Седалище":Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за "Адрес": пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058) Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас

Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Южна България" със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол
Данни за "Седалище": обл. Пловдив, общ. Пловдив, населено място. Пловдив
Данни за "Адрес": р-н Източен, ул. "Богомил" № 31, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
.
Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
Данни за "Седалище" обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе,
Данни за "Адрес": ул. "Борисова" № 52, ет. 3, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Западна България" със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София
Данни за "Седалище": обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Данни за "Адрес": р-н Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 51 651
Адрес на електронна поща: sofia@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

8. Изисквания, процедури, инструкции
 • За издаване или презаверяване на билет за любителски риболов кандидатът подава в съответното териториално  звено на ИАРА регистрационен формуляр (заявление) по образец, заедно със съответната сума или документ за платена такса. Билетът за любителски риболов се издава и презаверява след попълване на съответните данни, като се отбелязва срокът на действие, поставя се печат и се подписва от съответното длъжностно лице. При кандидатстване за безплатен билет на лице под 14-годишна възраст заявлението се подава от законния му представител, като се прилага заверено копие от акта за раждане.При кандидатстване за безплатен билет за любителски риболов на лице с увреждания се прилага и заверено копие от документ, удостоверяващ това обстоятелство.При кандидатстване за билет за любителски риболов с намалението, предвидено в чл. 22, ал. 4 ЗРА, кандидатът прилага и заверено копие на валидна членска карта на сдружение по чл. 11 ЗРА. Заявяването и плащането на билетите за любителски риболов може да бъде извършено и по електронен път чрез интернет страницата на ИАРА.
 • Билетът за любителски риболов се издава в 3-дневен срок от подаване на регистрационния формуляр (заявление).
 • Когато не е представен някой от изискуемите документи по чл. 3, ал. 1, 4 - 6, лицата по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 8 от 28.01.2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболовотказват издаването на заявения билет за любителски риболов и уведомяват заявителя.
 • Лицата, които желаят да им бъде издаден билет за любителски риболов, с изключение на тези по чл. 23, ал. 2, т. 1 от ЗРА, попълват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА, с която декларират, че познават изискванията на нормативната уредба, приложима за любителския риболов.
 • Членовете на сдруженията по чл. 11 от ЗРА заплащат 80 на сто от определената такса за издаване и презаверка на билета за любителски риболов след представяне на членска карта на съответното сдружение, заверена за съответната календарна година.
 • Изгубването, унищожаването или повреждането на билет за любителски риболов се декларира от притежателя пред съответното териториално звено на ИАРА в 5-дневен срок от настъпването на събитиетo.
9. Нормативна уредба
 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
 • Наредба № 8 от 28.01.2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов

10. Заплащане

За услугата се заплаща такса
За издаване и презаверка на билет за любителски риболов на физическо лице се събира такса, както следва:
1. на седмичен                4 лв.;
2. на месечен                  8 лв.;
3. на шестмесечен        15 лв.;
4. на годишен                25 лв.
За издаване дубликат на билет за любителски риболов се събира такса в размер 2 лв.
Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта oт ЗРА.
Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за
любителски риболов, като:
1.  на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;
2. на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;
3. на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.
Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете, както и лица от 14- до 18-годишна възраст могат да извършват любителски
риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 5 от ЗРА.
Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.
В офисите на ИАРА в градовете Бургас, София, Варна, Пловдив и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път