Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQGL5
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQGD3

Услуга № 2311 Маркиране на риболовни уреди за извършване на стопански риболов

Дата на публикуване: 26.06.2022
Последна актуализация: 26.06.2022

Стопански риболов се извършва само с маркирани и вписани в удостоверението риболовни уреди и средства.

1. Правно основание за маркиране на риболовни уреди за извършване на стопански риболов:

 • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 18, ал. 6
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 17; чл. 18

2. Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

 • Не

3. Орган, издаващ индивидуален административен акт:

 • Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

4. Срок за предоставяне:

 • до 30-дни от заявяването

5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

6. Центрове за административно обслужване и/или звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката и които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

Наименование на звено

Контактни данни

Работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Варна

Данни за "Седалище":Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за "Адрес": бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич

Данни за "Седалище":Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за "Адрес": пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058) Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас

Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
Данни за "Седалище" обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе,
Данни за "Адрес": ул. "Борисова" № 52, ет. 3, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време


7. Изисквания, процедури, инструкции
Риболовните уреди се маркират с отличителен знак и номер на всеки 200 м и в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 404/2011 на Комисията от 8.04.2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на Общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112/1 30.04.2011 г.).
Номерът на отличителния знак се вписва в разрешителното за стопански риболов и в удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, а в случаите на чл. 6, ал. 5 от Наредба 37 от 2008 г. - само в удостоверението.

8. Нормативна уредба

 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите

9. Заплащане
За услугата се заплаща такса

 • За маркиране на немрежен риболовен уред се събира такса в размер 2 лв.
 • За маркиране на мрежен риболовен уред за всеки сектор от него с дължина до 100 метра, се събира такса в размер 2 лв.

В офисите на ИАРА в градовете Бургас, Варна, и Ловеч е осигурена възможност за заплащане на таксата и с банкова карта.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път