Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQ0V4
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQG02

Услуга № 1806 Регистрация на риболовни кораби

Дата на публикуване: 26.06.2022
Последна актуализация: 26.06.2022

Вписването в регистъра на риболовните кораби се извършва след осигуряване на свободен капацитет /бруто тонаж и мощност, КW/, което е задължение на собственика на риболовния кораб и след вписване в регистъра на корабите воден от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

1. Правно основание за регистрация на риболовен кораб:

  • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 17, ал. 8
  • Наредба № 8 от 21.11.2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България - чл. 4, приложима е цялата Глава трета
  • Наредба № 7 от 21.11.2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 14, приложим е раздел IV от Глава втора

2. Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

  • Не

3. Орган, издаващ индивидуален административен акт:

  • Изпълнителен директор

4. Срок за предоставяне:

  • 30-дневен срок

5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

6. Центрове за административно обслужване и/или звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката и които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

Наименование на звено

Контактни данни

Работно време

Отдел "Рибарство и контрол - Черно море" със седалище Бургас и с териториален обхват областите Бургас, Варна и Добрич

Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Варна

Данни за "Седалище":Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за "Адрес": бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич

Данни за "Седалище":Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за "Адрес": пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058) Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас

Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Южна България" със седалище Пловдив и с териториален обхват областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол
Данни за "Седалище": обл. Пловдив, общ. Пловдив, населено място. Пловдив
Данни за "Адрес": р-н Източен, ул. "Богомил" № 31, п.к. 4000
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)632 603
Адрес на електронна поща: plovdiv@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
.
Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
Данни за "Седалище" обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе,
Данни за "Адрес": ул. "Борисова" № 52, ет. 3, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Западна България" със седалище София и с териториален обхват областите Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Перник, София-град и София
Данни за "Седалище": обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Данни за "Адрес": р-н Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)80 51 651
Адрес на електронна поща: sofia@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

7. Изисквания, процедури, инструкции
На вписване в регистъра на риболовните кораби подлежат всички кораби, използвани за извършване на стопански риболов или за превоз на продукти от стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав, както и тези, използвани при производство на аквакултури във водите на Черно море. Вписването и отписването на риболовни кораби, в Регистъра на риболовните кораби, се осъществява по реда на Глава трета от НАРЕДБА 8 от 21.11.2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България

8. Нормативна уредба

  • Закон за рибарството и аквакултурите
  • НАРЕДБА № 7 от 21.11.2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
  • НАРЕДБА 8 от 21.11.2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България

9. Заплащане

  • Не се заплаща за услугата
Заявление за вписване
Дата на публикуване: 26.06.2022

Заявление за вписване/отписване
Дата на публикуване: 26.06.2022

Заявление за намаляване
Дата на публикуване: 26.06.2022

Заявление за отписване
Дата на публикуване: 26.06.2022

Заявление за увеличаване
Дата на публикуване: 26.06.2022