Z6_PPGAHG800HA1006G627PCVQ030
Z7_PPGAHG800HA1006G627PCVQ0J6

Услуга № 1805 Издаване на удостоверения за придобито право за усвояване на ресурс на риба и други водни организми

Дата на публикуване: 26.06.2022
Последна актуализация: 26.06.2022

Придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се удостоверява за съответната календарна година чрез издадено от ИАРА удостоверение. Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издава на лице, което има валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект и е платило определената такса.

1. Правно основание за издаване на разрешително (удостоверение) за стопански риболов в Черно море и река Дунав

 • Закон за рибарството и аквакултурите - чл. 17, ал. 4; чл. 18е
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите - чл. 4; чл. 5; чл. 6

2. Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:

 • Не

3. Орган, издаващ индивидуален административен акт:

 • Изпълнителен директор

4. Срок за предоставяне:

 • 30-дневен срок

5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

6..Центрове за административно обслужване и/или звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката и които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване:

Наименование на звено

Контактни данни

Работно време

Отдел "Рибарство и контрол - Черно море" със седалище Бургас и с териториален обхват областите Бургас, Варна и Добрич

Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Варна

Данни за "Седалище":Област Варна, Община Варна, населено място Варна, район Приморски
Данни за "Адрес": бул. "Приморски" № 5, п.к. 9000
Kод за междуселищно избиране: (052)
Телефони: 603 500
Адрес на електронна поща: varna@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Добрич

Данни за "Седалище":Област Добрич, Община Добрич, населено място Добрич
Данни за "Адрес": пл. Свобода № 5 ет. 8 стая 803, п.к. 9300
Kод за междуселищно избиране: (058) Телефони: 605 497
Адрес на електронна поща: dobrich@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

Сектор "Рибарство и контрол" - Бургас

Данни за "Седалище":Област Бургас, Община Бургас, населено място Бургас
Данни за "Адрес": ул. "Княз Александър Батенберг" № 1, п.к. 8000
Kод за междуселищно избиране: (056)
Телефони: 825245
Адрес на електронна поща: burgas@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време
Отдел "Рибарство и контрол - Централен Дунав" със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен
Данни за "Седалище" обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе,
Данни за "Адрес": ул. "Борисова" № 52, ет. 3, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)836 589
Адрес на електронна поща: ruse@iara.government.bg
Начало: 09:00:00
Край: 17:30:00
Описание: Нормативно установено работно време

7. Изисквания, процедури, инструкции
Издаване на удостоверения за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми
За издаване на удостоверение кандидатът подава в ИАРА или в съответното териториално звено заявление по образец, в което се отбелязва номерът на разрешителното за стопански риболов и се прилага документ за платена такса. В заявленията се посочват видът и броят на риболовните уреди. Посочените и разрешените риболовни уреди се маркират. Необходимо е лицето да разполага с валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект.

Удостоверението се издава:

 • В 30-дневен срок от подаване на заявлението - за кораби с дължина над 15 м.;
 • В 14-дневен срок  от подаване на заявлението - в останалите случаи.

8. Нормативна уредба

 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
 • Закон за рибарството и аквакултурите

9. Заплащане

За услугата се заплаща такса
1. За ползване на неусвоен ресурс от определена квота за определен вид риба във водите на Черно море от чуждестранен риболовен кораб за всеки килограм от нея се събира такса, както следва:
- за есетрови риби, калкан, лефер - 8,00  лв.;
- за карагьоз, лаврак, акула, зарган, паламуд - 3,00 лв.;
- за сафрид, хамсия - 0,50 лв.;
- за копърка - 0,20лв.;
2. За придобиване на право за извършване на стопански риболов във водите на р. Дунав се събира годишна такса, както следва:
2.1 с риболовен кораб:
а/ с мрежени риболовни уреди - 120лв.;
б/ с капани (винтери) за улов на риба и други водни организми - 120 лв.;
в/ с мрежени риболовни уреди и с капани (винтери) за улов на риба и други водни организми - 180 лв.;
2.2 в специализиран обект по за аквакултури — тоня, с гриб - 100 лв.;
2.3 на есетрови риби с всякакви разрешени риболовни уреди - 500 лв.;
3. За придобиване на право за извършване на стопански риболов в рибностопански обекти по изкуствени водни обекти - държавна собственост, или в зони от тях се събира такса в размер 0,60 лв./дка.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой
 • По банков път