Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ в дирекция „ФСДУС“ – гр. Бургас в ИАРА

Дата на публикуване: 30.07.2021
Последна актуализация: 28.04.2023

Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ – 1 щатна бройка в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ – гр. Бургас в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД – 223/30.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А К О Н К У Р С:

За длъжността СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ – 1 щатна бройка в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ – гр. Бургас в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

I. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
– Образование – висше;
– Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
– Минимален ранг – IV – ти младши;
– Професионален опит – 2 /две/ години. Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което кандидата е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

II. Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

III. Допълнителни изисквания:
1. Компютърна грамотност;
2. Предпочитани специалности в областта на икономика и/или финанси и/или счетоводство и контрол;
3. Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.

IV. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
1. Участва във формирането и изпълнява точно счетоводната политика на Агенцията при спазване на нормативно-установените изисквания.
2. Осигурява своевременно пълно, точно и вярно отразяване в счетоводството на всички стопански операции при спазване изискванията на Закона за счетоводството, утвърдените счетоводни стандарти, сметкоплана и методическите указания на МФ и МЗХГ.
3. Участва в изготвянето на годишния счетоводен баланс, изготвянето на счетоводни отчети и справки към МЗХГ, НОИ и други институции.
4. Участва в разработването на икономически анализи на финансово-счетоводната дейност на Агенцията с цел разкриване на вътрешни резерви, предотвратяване на загуби, разхищения, злоупотреби и други.
5. Материално-техническото обслужване на дейностите по управлението, наблюдението и контрола на рибните ресурси и аквакултурите.
6. Да познава структурата и функциите на ИАРА, принципите и правилата на нейната дейност. Да познава нормативните актове в областта на счетоводството, финансовия, данъчния и осигурителния контрол, както и нормативните изисквания за организация на първична отчетност и вида на необходимите първични документи.

V. Размер на основната месечна заплата:
– От 650 лв. до 3200 лв.
Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „старши счетоводител“ ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. в диапазона от 650 лв. до 3200 лв.

VI. Начин на провеждане на конкурса:
– Тест и интервю.

VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
1. Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
3. Документ за самоличност /за справка/;
4. Документи за придобито образование, специалност, квалификация, и правоспособност, изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;
5. Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка;
6. Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
7. Копия от други документи по преценка на кандидата.

VIII. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

IX. Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
1. В деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
2. По електронен път на e-mail: office@iara.government.bg – в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

X. Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закон за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.

XI. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: http://www.iara.government.bg. Телефон за информация 056/87 60 75.

Класиране
Дата на публикуване: 04.08.2021

Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС
Дата на публикуване: 30.06.2021