Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността“ в ИАРА

Дата на публикуване: 30.10.2023
Последна актуализация: 30.10.2023

 

 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/87 60 75), на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД - 378/27.10.2023 г.  на изпълнителния директор на ИАРА

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

 

За длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността“ в ИАРА.

 1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
 1. Образование – висше;
 2. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 3. Минимален ранг IV - ти младши;
 4. Професионален опит – 2 години.
 1. Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 2. Допълнителни изисквания:
 1. Английски език – писмено и говоримо, компютърни мрежи, LINUX, VM Ware, Cisco, Active directory, статистика;
 2. Предпочитани специалности: в областта на информатиката и компютърните науки, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника и др.
 3.  Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.
 1. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:     

           1. Следи за спазването на вътрешните правила по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 6 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност /НМИМИС/ и прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове, стандартите, политиките и правилата за мрежовата и информационната сигурност;

           2. Организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната сигурност за откриване на причините за тях и предприемане на мерки за отстраняването им с цел намаляване на еднотипните инциденти и намаляване на загубите от тях;

           3. Следи за появата на нови киберзаплахи (вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и предлага адекватни мерки за противодействието им;

             4. Следи работоспособността и нормалното функциониране на сървърите и виртуалните машини, свързани с Информационно-статистическата система /ИСС/ и цялостната дейност на ИАРА;

             5.Организира поддръжката, актуализацията и експлоатацията на информационните системи  на ИАРА;

             6. Отговаря за организиране на своевременно техническо и системно обслужване на служителите, ползващи компютърна техника;

            7.  Организира ползването на автоматизираните информационни средства от страна на служителите на ИАРА, в съответствие с предоставените им права за достъп и работа, при спазване изискванията за Мрежова и информационна сигурност /МИС/ и Системата за управление на сигурността на информацията /СУСИ/;

             8. Следи за актуализиране на използвания софтуер и фърмуер;

             9. Следи за антивирусната защита при спазване на изискванията на МИС и СУСИ;

             10. Поддържа в добро техническо състояние мрежата за предаване на данни към териториалните звена и други институции;

              11. Организира поддръжката, актуализацията и експлоатацията на сървъра за системите за електронно докладване на данни – FLUX;

             12.Участва в  поддръжката на всички системи за електронно предаване на данни до Европейската комисия /ЕК/, както и в технически задания по техните надграждания и др.

V. Размер на основната месечна заплата:

     - От 780 лв. до 2800 лв.

Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността старши експерт ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.

VI. Начин на провеждане на конкурса:

     - Тест и интервю.

VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

       1.  Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

       2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;

          3.  Документ за самоличност /за справка/;

          4. Документи за придобита образователно-квалификационна степен,  изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;

          5. Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка;

          6. Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;

          7. Копия от други документи по преценка на кандидата.

VIII. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

IX. Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:

           1. В Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;

           2. По електронен път:

а) на e-mail: office@iara.government.bg - в този случай всеки един от документите - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да бъде подписан от кандидата с електронен подпис.

Следва да се има предвид, че криптирани файлове в p7s, p7m формат, но не съдържащи електронен подпис в самия документ, не се считат за  подписани електронни документи.

б) чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес https://edelivery.egov.bg/ , като всеки един от приложените документи - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъде подписан с електронен подпис.

X. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред ЦАО на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: https://iara.government.bg/. Телефон за информация 056/87 60 75.

 

 

Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
Дата на публикуване: 30.10.2023