Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обява за конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция АПОЧР в ИАРА

Дата на публикуване: 12.09.2022
Последна актуализация: 28.04.2023

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/87 60 75), на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД - 448/12.09.2022 г.  на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ /АПОЧР/ в ИАРА.
I. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Образование – висше;
2. Минимална образователно-квалификационна степен –  проф. бакалавър;
3. Минимален ранг – V - ти младши;
4. Професионален опит – не се изисква. 
II. Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
III. Допълнителни изисквания:
1.  MS Office /Word, Excel, Power Point/, Internet;
2.  Предпочитани специалности: икономически, обществени, социални и други науки.
3.  Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.
IV.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:     
1. Организира осъществяването на деловодната и архивната дейност в Агенцията в съответствие с действащата нормативна уредба, утвърдените процедури и вътрешни правила;
2. Организира и координира дейността по административното обслужване на физическите и юридическите лица и по работата с жалбите, предложенията и сигналите на гражданите и организациите;
3. Осъществява връзка с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;
4. Подготвя и изпраща изходящата поща на Агенцията чрез лицензиран пощенски оператор, с който Агенцията е сключила договор за предоставяне на универсална пощенска услуга или куриерски услуги;
5. Изготвя и координира програмата на изпълнителния директор и на заместник-изпълнителните директори на Агенцията;
6. Координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари и дискусии на изпълнителния директор;
7. Организира публичните изяви на изпълнителния директор, заместник-изпълнителните директори и служителите на Агенцията;
8. Подготвя необходимите документи и организира командировките на служителите на Агенцията в страната и чужбина;
9. Изготвя и координира програмите за посещение в страната на официални гости на Агенцията;
10. Работи с деловодната система и информационно-статистическата система /ИСС/ на ИАРА и др.
V. Размер на основната месечна заплата:
    - От 710 лв. до 2950 лв. 
Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността младши експерт ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. 
VI. Начин на провеждане на конкурса:
    - Тест и интервю.
VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
1. Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
3. Документ за самоличност /за справка/;
4. Документи за придобита образователно-квалификационно степен,  изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;
5. Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка /ако има такива/;
6. Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
7. Копия от други документи по преценка на кандидата. 
VIII. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 
IX. Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
1. В Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
 2. По електронен път:
а) на e-mail: office@iara.government.bg - в този случай всеки един от документите - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да бъде подписан от кандидата с електронен подпис. 
Следва да се има предвид, че криптирани файлове в p7s, p7m формат, но несъдържащи електронен подпис в самия документ, не се считат за  подписани електронни документи.
б) чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес https://edelivery.egov.bg/ , като всеки един от приложените документи - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъде подписан с електронен подпис.
X. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред ЦАО на ИАРА на 
адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: https://iara.government.bg/. Телефон за информация 056/87 60 75.
 

Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
Дата на публикуване: 12.09.2022