Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0AM3
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UT6

Нормативна уредба

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 13.10.2021

 

 

 Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 65 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва от юридически лица и еднолични търговци след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Правото за усвояване на ресурс от риба и други водни организми е възмездно.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм., бр. 102 от 2012 г.) Придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се удостоверява за съответната календарна година чрез издадено от ИАРА удостоверение.

(5) Кораби от трети държави могат да извършват стопански риболов съгласно приложимите нормативни актове на Европейската общност при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Разрешително за стопански риболов във водите на Черно море, река Дунав и водите на Европейския съюз се издава за кораб, вписан в регистъра на риболовните кораби.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Вписването в регистъра на риболовните кораби, издаването на разрешително за стопански риболов, специално разрешително и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се извършват при спазване изискванията на правото на Европейския съюз.

(8) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Условията и редът за управление на риболовния флот на Република България се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

(9) (Отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.).

(10) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Разрешително за стопански риболов със специализиран уред във водите на Черно море се издава на юридическо лице или едноличен търговец, определени след конкурс, проведен при условията и по реда на този закон.

(11) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед квотираните видове риба, за които се издава специално разрешително за улов на квотиран вид риба.

(12) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Специално разрешително за улов на квотиран вид риба във водите на Черно море се издава за календарна година на кораб, който:

1. е включен в списък на одобрените риболовни кораби за улов на квотирани видове риба, одобрен със заповед на изпълнителния директор на ИАРА;

2. има валидно разрешително за стопански риболов.

(13) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) За издаване на специалното разрешително по ал. 11 се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4.

(14) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Проверки на мощността, бруто тонажа на риболовните кораби, вида, броя и характеристиките на риболовните съоръжения се извършват съгласно 5-годишен план, одобрен от министъра на земеделието и храните и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 17а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм., бр. 59 от 2012 г.).

(3) (Отм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г.).

(4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., бр. 59 от 2012 г.) За издаване на разрешително за стопански риболов, на специално разрешително за улов на определен квотиран вид риба и за удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми във водите на Черно море и река Дунав се заплащат такси по тарифа на Министерския съвет, освен в случаите на риболов със специализиран уред за стопански риболов по чл. 21, ал. 1.

(5) (Отм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., нова, бр. 59 от 2012 г.) Размерът на таксата за разрешително за стопански риболов и специално разрешително за улов на определен вид риба не може да надвишава административните разходи за неговото издаване.

Чл. 17б. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешително за стопански риболов и удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издават от изпълнителния директор на ИАРА или от оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Министърът на земеделието и храните утвърждава със заповед образци на разрешителните за стопански риболов.

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) За издаване на разрешително за стопански риболов с кораб в Черно море и река Дунав кандидатът подава в ИАРА или в съответното й териториално звено заявление по образец, към което се прилагат:

1. копие от позволителното за плаване (временно позволително за плаване), издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, или копие от акта за националност (временен акт за националност);

2. нотариално заверено пълномощно от корабопритежателя на капитана или друго упълномощено лице, когато извършват риболова от името и за сметка на корабопритежателя или ползвателя;

3. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., отм., бр. 59 от 2012 г.);

4. документ за собственост на кораба или документ, удостоверяващ основанието, на което се ползва;

5. документ за платена такса за издаване на разрешително за стопански риболов;

6. (нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) декларация, че риболовният кораб, за който се иска издаването на разрешително, е регистриран по Закона за храните.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2006 г., бр. 36 от 2008 г., отм., бр. 59 от 2012 г.).

(3) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., отм., бр. 59 от 2012 г.).

(4) (Отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.).

(5) (Отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.).

(6) За маркиране на риболовни уреди и средства се заплаща такса в размер, определен в тарифата по чл. 17а, ал. 4.

Чл. 18а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за стопански риболов се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, освен в случаите на издаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред по чл. 21, ал. 1.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В разрешителното за стопански риболов с риболовен кораб се посочват:

1. органът, издал разрешителното;

2. данни за идентификация на риболовния кораб:

а) номер в регистъра на риболовния флот на Европейския съюз;

б) име на риболовния кораб;

в) държава на знамето;

г) външна маркировка;

д) повиквателен сигнал (МРС);

3. име/наименование и адрес/седалище на собственика на риболовния кораб;

4. технически данни за риболовния кораб:

а) мощност на двигателя;

б) тонаж;

в) обща дължина;

г) широчина;

д) височина на борда;

5. риболовни уреди – основни и допълнителни;

6. дата на издаване;

7. пристанище на регистрацията.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., бр. 59 от 2012 г.) В разрешителното за стопански риболов с кораб следва изрично да се указва, че дава право на титуляря да извършва стопански риболов във водите на Европейския съюз, като указанието се посочва и на английски език.

(4) При установени непълноти или неточности органът по чл. 17б, ал. 1 в 7-дневен срок от получаване на заявлението изпраща съобщение за отстраняването им.

(5) Заявителят отстранява нередовностите в 14-дневен срок от получаването на съобщението.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор или оправомощено от него длъжностно лице отказва с мотивирана заповед издаването на разрешително за стопански риболов:

1. за риболовен кораб, който не е вписан в регистъра на риболовните кораби;

2. на лице, което не е изпълнило в срок указанията за отстраняване на непълноти и/или неточности в представените документи;

3. при липса на регистрация по Закона за храните на риболовния кораб;

4. при неспазване на чл. 17, ал. 7.

(7) Отказът за издаване на разрешително за стопански риболов подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) Внесените такси за издаване на разрешително за стопански риболов се възстановяват в едномесечен срок след влизането в сила на отказа.

Чл. 18б. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Разрешителното за стопански риболов е безсрочно, освен в случаите по чл. 21, ал. 6.

(2) Притежателят на разрешително за стопански риболов е длъжен да уведомява органа, издал разрешителното, за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 18 в 7-дневен срок от настъпването им.

Чл. 18в. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 65 от 2006 г., изм. и доп., бр. 36 от 2008 г., изм., бр. 59 от 2012 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице прекратява със заповед действието на разрешителното за стопански риболов и/или специалното разрешително за улов на квотиран вид риба:

1. по искане на титуляря на разрешителното;

2. при смяна или смърт на собственик на риболовния кораб;

3. при прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;

4. при отпадане на основанието за издаване на разрешителното;

5. в случаите, предвидени от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (OB, L 343/1 от 22 декември 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1224/2009″, Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (OB, L 112/1 от 30 април 2011 г.), Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (OB, L 286/1 от 29 октомври 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1005/2008″;

6. при неспазване на чл. 17, ал. 7;

7. при достигане или надвишаване на определения брой наказателни точки съгласно наредбата по чл. 18д, ал. 3.

(2) Изпълнителният директор на ИАРА прекратява със заповед действието на разрешително за извършване на стопански риболов с риболовен кораб, когато две поредни години:

1. на притежателя на разрешителното не е издавано удостоверение по чл. 18е;

2. притежателят на разрешителното не изпълнява разпоредбата на чл. 20;

3. е деклариран нулев улов.

(3) Риболовните кораби по ал. 2 подлежат на служебно отписване от регистъра на риболовните кораби. Освободеният капацитет остава в полза на държавата.

(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат в случаите на неизвършване на риболовна дейност поради ремонт на риболовния кораб.

(5) При прекратяване действието на разрешителното за стопански риболов със заповедта по ал. 1 се прекратява и действието на издадените въз основа на него удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми и специално разрешително за улов на квотиран вид риба.

Чл. 18г. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) При извършване на стопански риболов задължително участва лице, което отговаря на изискванията на чл. 14.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.).

(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на стопански риболов с кораб разрешителното и удостоверението се съхраняват на борда на плавателния съд от неговия капитан.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Стопански риболов се извършва само с маркирани и вписани в удостоверението риболовни уреди и средства.

Чл. 18д. (Нов – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) При извършено тежко нарушение по смисъла на чл. 42, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1005/2008 се прилага точкова система за нарушенията, въз основа на която титулярят на разрешителното за извършване на стопански риболов получава определен брой точки за съответния риболовен кораб, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

(2) Точките, получени по ал. 1, преминават към всеки бъдещ титуляр на разрешително за риболов на съответния кораб при условията на чл. 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

(3) Начинът на прилагане на точковата система се определя с наредба на министъра на земеделието и храните.

Чл. 18е. (Нов – ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишен чл. 18д, бр. 59 от 2012 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издава на лице, което има валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект и е платило определената такса съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4, освен в случаите на придобиване на право за извършване на стопански риболов със специализиран уред по чл. 21, ал. 1.

(2) За издаване на удостоверение по ал. 1 кандидатът подава в ИАРА или в съответното й териториално звено заявление по образец, в което се отбелязва номерът на разрешителното за стопански риболов и се прилага документ за платена такса.

(3) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В заявленията по ал. 2 се посочват видът и броят на риболовните уреди. Посочените и разрешените риболовни уреди се маркират в срока по ал. 5.

(4) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) За маркиране на риболовни уреди и средства се заплаща такса в размер, определен с тарифата по чл. 17, ал. 4.

(5) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощеното от него длъжностно лице издава удостоверението по ал. 1 или отказва издаването му с мотивирана заповед:

1. в 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 – за кораби с дължина над 15 м;

2. в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 – в останалите случаи.

(6) (Предишна ал. 4, доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Изпълнителният директор на ИАРА или оправомощеното от него лице отказва издаването на удостоверението по ал. 1, в случай че кандидатът няма валидно разрешително за стопански риболов за съответния обект или не е платил определената такса, или при неспазване на чл. 17, ал. 7.

(7) (Предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Отказът за издаване на удостоверение за придобитото право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(8) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се издава на юридическо лице, когато капитанът на риболовния кораб или упълномощено лице, което извършва риболова от името и за сметка на юридическото лице, отговаря на изискванията на чл. 14.

(9) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Всяко лице, притежаващо разрешително за извършване на стопански риболов във водите на Черно море, е длъжно да предостави в ИАРА до края на март обща информация и икономическа статистика за риболовния кораб, данни за броя на наетите лица и за риболовната дейност.

Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., доп., бр. 59 от 2012 г.) При извършване на стопански риболов се води риболовен дневник, в който се вписват данни за улова по видове и количества.

(2) Риболовният дневник се издава от ИАРА. Образецът на риболовния дневник за всяка риболовна дейност и реда за воденето му се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

(3) В риболовния дневник се нанасят данните за улова по видове и количествен състав, както следва:

1. за калкана – в бройки и по размерни групи в килограми;

2. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) за есетровите риби – по видове, пол, тегло и размери за всяка поотделно;

3. за останалите риби и други водни организми – по видове и количества в килограми, включително и допустимия прилов.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Изпълнителният директор на ИАРА по предложение на НТСРА определя и други видове риба и водни организми, които се отчитат в риболовния дневник по размерни групи, по размери на отделните индивиди или други показатели.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Капитаните на риболовни кораби с дължина над 10 метра отразяват в дневника и времето, координатите на районите и местата на извършване на риболова.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) При предаване на улов или части от него от един кораб на друг в открито море капитаните на риболовните кораби с дължина над 10 метра освен данните по ал. 3 поотделно за уловената и предадена риба и/или други водни организми и по ал. 5 отразяват в риболовния дневник и данни за мястото, където се предава уловът, кораба, който приема улова, и пристанището, за което е предназначен.

(7) Риболовният дневник се представя на контролните органи при поискване.

(8) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Не се води риболовен дневник при планувано излизане на море за извършване на дейности, различни от стопански риболов.

(9) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) В случаите по ал. 8 капитанът на риболовния кораб не по-късно от 12 часа преди излизането на море писмено уведомява съответното териториално звено на ИАРА.

Чл. 20. (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2012 г.) (1) Лицата, придобили право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми, са длъжни да попълват риболовния дневник при всяко излизане на вода, освен в случаите по чл. 19, ал. 8. Попълнената декларация за произход се предава на длъжностните лица в ИАРА в срок до 48 часа след акостирането на брега.

(2) Редът за попълване и образецът на риболовния дневник по ал. 1 се определят с наредбата по чл. 19, ал. 2.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 56. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2008 г., бр. 59 от 2012 г., доп., бр. 102 от 2012 г.) Който извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект, различен от Черно море и река Дунав, в нарушение на чл. 17, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв.

Чл. 57. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което не съхранява разрешителното за стопански риболов и удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в нарушение на чл. 18г, ал. 3, се наказва с имуществена санкция в размер от 400 до 1000 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., отм., бр. 59 от 2012 г.).

Чл. 57а. (Нов – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) Едноличен търговец или юридическо лице, което не уведоми в срок териториалното звено на ИАРА за обстоятелствата по чл. 46а, ал. 5 или чл. 46д, ал. 4, се наказва с имуществена санкция в размер от 400 до 1200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същия вид нарушение, регистрацията на лицето се прекратява.

Чл. 58. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., отм., бр. 59 от 2012 г.).

Чл. 58а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва риболов в нарушение на чл. 18г, ал. 1 или 4, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 600 до 1200 лв.

Чл. 58б. (Нов – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което не предостави на ИАРА обща информация и икономическа статистика за риболовния кораб, както и данни за броя на наетите лица и за риболовната дейност в нарушение на чл. 18е, ал. 9, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 750 лв.

Чл. 59. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което не води риболовен дневник, съответно дневник на продажбите в нарушение на чл. 19, ал. 1, 3, 4 и 5 и чл. 27, т. 3, се наказва с имуществена санкция в размер от 800 до 1600 лв.

Чл. 60. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което предава улов от един кораб на друг, без да го впише в риболовния дневник, в нарушение на чл. 19, ал. 6, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв.

Чл. 61. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Едноличен търговец или юридическо лице, което не представи за проверка риболовния дневник, дневника на продажбите и дневника за първа продажба в нарушение на чл. 19, ал. 7, чл. 27, т. 5 или чл. 46ж, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 600 до 1200 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Наказанието по ал. 1 се налага и на едноличен търговец или юридическо лице, което не предостави декларация за произход в нарушение на чл. 20, ал. 1 и чл. 27, т. 4.

Чл. 62. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) Който лови риба и други водни организми в зоната на действие на специализираните уреди за риболов в нарушение на чл. 21, ал. 5, се наказва:

1. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2012 г.) при извършване на любителски риболов – с глоба от 100 до 400 лв.;

2. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм., бр. 59 от 2012 г.) при извършване на стопански риболов – с глоба от 600 до 1200 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 800 до 2000 лв.

Чл. 63. (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който промени параметрите и зоната на действие на специализираните уреди за риболов в нарушение на чл. 21, ал. 5, се наказва с глоба от 600 до 1200 лв.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 800 до 2000 лв.

Чл. 88а. (Нов – ДВ, бр. 102 от 2012 г.) (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 18г, ал. 3, чл. 18е, ал. 9, чл. 25в, ал. 2, чл. 27, т. 1, 6, 7 или 8, чл. 46а, ал. 5, или чл. 46д, ал. 4, се наказва с глоба в размер от 400 до 800 лв.

(2) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 1, 3, 4, 5 или 7, чл. 20, ал. 1, чл. 27, т. 3, 4 или 5, или чл. 46ж, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 500 до 1200 лв.

(3) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 19, ал. 6, чл. 46в, ал. 1 или чл. 47 се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.

(4) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 45, ал. 1 или ал. 3, се наказва с глоба в размер от 2000 до 3000 лв.