Z6_PPGAHG80095J50Q5EB66K42G65
Z7_PPGAHG80095J50Q5EB66K42G17

Нормативна уредба

Дата на публикуване: 10.09.2020
Последна актуализация: 15.10.2021

Чл. 22. (1) (Доп. – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Любителски риболов извършват физически лица, които притежават валиден билет за любителски риболов.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Лицата, които желаят да им бъде издаден билет за любителски риболов, с изключение на тези по чл. 23, ал. 2, т. 1, попълват декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАРА, с която декларират, че познават изискванията на нормативната уредба, приложима за любителския риболов.

(3) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) До 10-о число на всеки месец лицата по чл. 22а представят в ИАРА оригиналния екземпляр от попълнените декларации по ал. 2 за предходния месец.

(4) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Не се издава билет за любителски риболов, без да има попълнена декларация по ал. 2.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) За издаването и презаверката на билета за любителския риболов се събира такса по тарифата по чл. 17а, ал. 4.

(6) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Членовете на сдруженията по чл. 11 заплащат 80 на сто от определената такса за издаване и презаверка на билета за любителски риболов след представяне на членска карта на съответното сдружение, заверена за съответната календарна година.

Чл. 22а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Билетите за любителски риболов се отпечатват от ИАРА и се разпространяват чрез териториалните и звена, държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, организациите по чл. 11 и други лица при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

(2) Билетът за любителски риболов е личен и поименен и не може да се преотстъпва на трети лица.

(3) Билет за любителски риболов се издава за срок една седмица, един месец, шест месеца и една година по образец, определен с наредбата по ал. 1.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лицата, които разпространяват билети за любителски риболов, превеждат на ИАРА 80 на сто от стойността на билета при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 1.

(5) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Лицата по ал. 4 разходват ежегодно не по-малко от 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за любителски риболов за зарибяване на обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, определени за любителски риболов. За извършеното зарибяване се съставя протокол по реда на наредбата по чл. 15, ал. 1.

(6) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Ежегодно, по предложение на изпълнителния директор на ИАРА, министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя обектите за зарибяване по ал. 5.

Чл. 23. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като:

    на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;
    на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;
    на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете, както и лица от 14- до 18-годишна възраст могат да извършват любителски риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 5.

(4) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За стимулиране развитието на любителския риболов сред подрастващите НТСРА и организациите по чл. 11 правят предложения:

    (изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) пред министъра на земеделието, храните и горите за обособяване на държавни язовири или зони от тях като учебно-практически комплекс и определя условията и реда за тяхното ползване;
    пред съответния общински съвет за определяне подходящи водни обекти.

(5) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.

Чл. 24. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:

    (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични или двойни) в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав; във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;
    (изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват 2 броя въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;
    да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;
    да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване.

(2) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Използването на тройни куки се разрешава само при риболов с изкуствени примамки и при риболов на хищни риби със стръв – жива или мъртва рибка.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на празнични дни риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 бройки. В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 екземпляра. В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Уловената риба и другите водни организми по ал. 3 не могат да бъдат предмет на покупко-продажба.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Любителският риболов се разрешава само през светлата част на денонощието през всички дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.

(6) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Редът, условията и водните обекти, в които се разрешава любителски риболов през тъмната част на денонощието, се определят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

(7) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на любителски риболов, организиран от сдруженията по чл. 11 в обекти, в които им е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл. 15а, лицата трябва да притежават билет за любителски риболов.

(8) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Забранява се любителски риболов на квотиран вид риба.

Чл. 24а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При провеждането на спортни състезания за улов на риба ИАРА осъществява контрол за спазване разпоредбите на този закон, с изключение на чл. 24, ал. 1, т. 1, 2, 3, ал. 5 и 7 и спазването на правилата и програмата на състезанието.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Спортни състезания за улов на риба във водни обекти – държавна собственост, се провеждат в периода на забраната по чл. 32 с разрешение на министъра на земеделието, храните и горите.

Административно наказателни разпоредби

Чл. 64. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., предишен текст на чл. 64 – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Който извършва любителски риболов без билет за любителски риболов в нарушение на чл. 22, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.

(2) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) На лице, което издаде билет за любителски риболов в нарушение на чл. 22, ал. 4, се налага глоба от 100 до 400 лв., съответно имуществена санкция в размер от 400 до 1600 лв.

Чл. 65. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва любителски риболов в нарушение на изискванията по чл. 24, ал. 1 и 2, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.

Чл. 66. (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който улови и запази риба в количество, надхвърлящо определеното, в нарушение на чл. 24, ал. 3, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който продава или купува риба в нарушение на чл. 24, ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва любителски риболов в нарушение на чл. 24, ал. 5, се наказва с глоба от 400 до 650 лв.

(4) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Който извършва любителски риболов в нарушение на чл. 24, ал. 8, се наказва с глоба от 300 до 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(5) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов във воден обект, в който управлението на рибните ресурси е възложено по реда на чл. 15а, без билет и членска карта на сдружението, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 67. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Който извършва любителски риболов извън водните обекти и зони за любителски риболов, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

Чл. 67а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. – ДВ, бр. 59 от 2012 г., нов – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Юридическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 22а, ал. 5, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.