Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Уведомление за производство по издаване на общ административен акт заповед на МЗ за водни обекти за зарибяване през 2023г.

Дата на публикуване: 09.03.2023
Последна актуализация: 28.04.2023

Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт заповед на министъра на земеделието за определяне на водни обекти за зарибяване през 2023 година

 

На основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам за стартиране на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на министъра на земеделието за определяне на обектите за зарибяване по чл. 22a, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Целта на предложението е да бъдат определени водни обекти, в които лицата, разпространяващи билети за любителски риболов, могат да извършват зарибявания през 2023 г., разходвайки средства в размер не по-малко от 5 на сто от стойността на продадените от тях през предходната година билети за любителски риболов.

Уведомявам Ви, че може да участвате в производството, като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1 и на следните електронни адреси: office@iara.government.bg

Уведомлението може да намерите на интернет страницата на Министерство на земеделието: 

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obsha-politika-v-oblastta-na-ibarstvoto/obshestveni-konsultacii/