Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0QL7
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757Q91C6

Отваряне на оферти, постъпили във връзка с открит конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов с далян „Бутамята“

Дата на публикуване: 27.09.2023
Последна актуализация: 28.09.2023