Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0Q57
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U75

Конкурси

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2022

Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция "ФСДУС" в ИАРА

дата на публикуване на обявата: 17.03.2022 година

 


Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „СФР“ - гр. София към ГДРК в ИАРА

дата на публикуване на обявата: 11.03.2022 година

Списък на допуснати и недопуснати

дата на публикуване на списъка: 28.03.2022 година

 


Обява за конкурс за длъжността НАЧАЛНИК СЕКТОР в сектор РК Бургас, отдел "РК Черно море" гр. Бургас към ГДРК в ИАРА

дата на публикуване на обявата: 11.03.2022 година

Списък на допуснати и недопуснати

дата на публикуване на списъка: 28.03.2022 година

 


Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Бургас“ в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ - гр. Бургас към ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

дата на публикуване на обявата: 09.11.2021 година

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списъка: 26.11.2021 година

Класиране

дата на публикуване на класирането: 13.12.2021 година
 


Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в отдел „Структурни фондове по рибарство“ - гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

дата на публикуване на обявата: 09.11.2021 година

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списъка: 26.11.2021 година

Класиране

дата на публикуване на класирането: 13.12.2021 година


Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ – 1 щатна бройка в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ – гр. Бургас в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

дата на публикуване на обявата: 30.06.2021 година

Списък допуснати и недопуснати кандидати

дата на публикуване на списъка: 19.07.2021 година

Класиране

дата на публикуване на класирането: 04.08.2021 година