Z6_PPGAHG8001U200QRVGK50THUD4
Z7_PPGAHG8001U200QRVGK50THUT5

Информация за изискванията за внос и износ на продукти от риболов в съответствие с изискванията на

Дата на публикуване: 21.09.2021
Последна актуализация: 09.11.2021

От 1 януари 2010 година влезе в сила Регламент 1005/2008 за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.  Една от основните цели на регламента е да се гарантира законния произход на продуктите от риболов, които се внасят или изнасят от Европейския Съюз.  Поради тази причина се прилага схема за сертифициране на уловите, съгласно която всички продукти от риболов предназначени за внос в Европейския Съюз трябва да се придружават от сертификат за улов, надлежно попълнен и заверен от компетентния орган на държавата на знамето. Схемата за сертифициране на уловите се прилага за всички морски рибни продукти, получени от улов след 1.01.2010 г.

 

Процедура при пряк внос на продукти от риболов:

Всички морски рибни продукти, внасяни в ЕС, включително преработени продукти, трябва да бъдат придружени от заверени сертификати за улов. В противен случай вносът на продуктите се отказва. Заверката трябва да удостоверява, че уловът е извършен в съответствие с приложимите закони, разпоредби и международните мерки за управление и опазване. Сертификатът за улов се предоставя за проверка на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури най-малко 3 дни преди пристигане на продуктите. Задължително се предоставя оригинал на сертификата, освен в случаите, когато третата страна не е нотифицирала Европейската Комисия, че ще използва електронен сертификат за улов.

Процедура при непряк внос на продукти от риболов:

Непряк внос без преработка в друга трета държава (член 14, параграф 1 от Регламента за ННН риболов) Схемата за сертифициране се прилага също така по отношение на случаите, в които рибни продукти се внасят от друга държава, различна от държавата на знамето. В резултат на това продукти, които са транспортирани до друга трета държава преди да достигнат ЕС, също трябва да бъдат придружени от заверен сертификат за улов и документирано доказателство, че продуктите не са били обект на други дейности освен разтоварване, повторно натоварване или всякаква дейност, предназначена да ги запази в добро и оригинално състояние. Тези документирани доказателства могат да включват:

 • единен транспортен документ за преминаването от държавата на знамето в ЕС през тази трета държава (за непряк внос); или,
 • документ, издаден от компетентните органи на тази трета държава, които контролират въпросните дейности, в който се посочва:
  • рибните продукти, и
  • датите на разтоварване и повторно натоварване, и
  • наименованията на корабите или други транспортни средства, и
  • условията, при които продуктите са останали непроменени в тази трета държава до реекспортирането в ЕС, или
  • по целесъобразност, сертификата за реекспорт, предвиден в схемата за документиране на улова на определена Регионална организация за управление на риболова (РОУР), призната в съответствие с член 13 от ННН регламента.

Непряк внос с предварителна преработка в друга трета държава (член 14, параграф 2 от Регламента за ННН риболов)

Когато продуктите се преработват в държава, различна от държавата на знамето, вносителят в ЕС трябва да представи декларация, съставена от преработвателното предприятие в другата трета държава, приложена в приложение IV към ННН регламента. Декларацията трябва да дава точно описание на продуктите и трябва да отбелязва, че продуктите произхождат от улов, придружен от сертификат за улов. Копие на тези сертификати за улов трябва да бъде приложено към посочената декларация. Компетентните органи в държавата на преработка трябва да одобрят декларацията.

Документи от Регионални организации за управление на риболова (РОУР)

За продукти от риболов, придобити във води, попадащи под управлението на РОУР, където има въведена система за документиране на уловите, отговаряща на изискванията на Регламент 1005/2008 , не се изисква сертификат за улов. В този случай сертификатът може да бъде заменен от документ за улов, издаден от съответната организация за управление на риболова.

Схеми за документиране на улова, признати за съответстващи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2008:

— Схема за документиране на улова на Dissostichus spp., определена в Регламент (ЕО) № 1035/2001 на Съвета от 22 май 2001 г. за създаване на схема за документиране на улова на риби от вида Dissostichus spp. — Програма на ICCAT за документиране на улова на червен тон, посочена в Регламент (ЕС) № 640/2010 на Европейския парламент и на Съвета.

Схеми за документиране на улова, признати за съответстващи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2008, при условие че са изпълнени допълнителни условия:

— CCSBT (Комисия за опазване на южния червен тон) — Резолюция относно прилагането на схемата на CCSBT за документиране на улова (приета на петнадесетото годишно заседание — 14—17 октомври 2008 г.). Освен документите за улова и всички свързани документи, заверени в съответствие със схемата на CCSBT за документиране на улова, вносителят предоставя на властите на държавите-членки на вноса транспортните данни, уточнени в приложението относно транспортните данни, включено в приложение II към Регламент (ЕО) № 1005/2008.

Изключения

Схемата за сертифициране на уловите не се прилага за продукти от аквакултури или сладководни риби и други водни организми. Списък с изключените продукти и техните тарифни кодове може да намерите тук

Процедура при износ на продукти от риболов към трети страни.

Уловът от риболовни кораби на ЕС също е предмет на заверка на сертификата за улов от компетентните органи на държавата-членка на ЕС преди износа, ако това се изисква от третата държава на местоназначението. Или, ако уловът, извършен с кораби на ЕС, който, след като бъде изнесен, бива непряко внасян в ЕС в преработена или непреработена форма от трета държава, трябва да бъде придружен от сертификат за улов, заверен от държавата-членка на ЕС на знамето. В противен случай вносът в ЕС на пратки от такива рибни продукти не е разрешен.

Държави, които са уведомили Европейската Комисия, че ще изискват сертификат за улов.

До този момент само 8 държави са нотифицирали Комисията, че ще изискват сертификат за улов, в случай на внос на тяхна територия на продукти от риболов от ЕС. Тези държави са следните:

 • Исландия;
 • Кот д‘ Ивоар;
 • Кувейт;
 • Мадагаскар;
 • Норвегия;
 • Обединено кралство;
 • Тайланд;
 • Тунис;
 • Украйна;