Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCOQT7
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCOQ33

ПЪРВАТА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ В БЪЛГАРИЯ

Дата на публикуване: 31.03.2022
Последна актуализация: 31.03.2022

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За да се гарантира, че всеки улов е надлежно контролиран, съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството /Регламент (ЕО) № 1224/2009, Регламент за контрол/, е необходимо всички продукти от риболов да се предлагат за продажба или да се регистрират първо в тръжен център, на регистрирани купувачи или на организации на производители.
В националното законодателство действащият към момента подзаконов нормативен акт, определящ условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми - Наредба № 4 от 13 януари 2006 г., не е изменян и допълван след влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1224/2009, и съответно не е синхронизиран с него.
С оглед на гореизложеното и за спазване законодателството на Европейския съюз е необходимо регистрираните купувачи и регистрираните центрове за първа продажба, които са отговорни за първото пускане на пазара на продукти от риболов в България да предприемат действия за осигуряване изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО) № 1224/2009, в това число:

Претегляне на продукти от риболов

Според разпоредбата на чл. 60 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 всички продукти от риболов се претеглят чрез системи, одобрени от компетентните органи, т.е. всички средства за претегляне (кантари, везни, теглилки и др.) трябва да бъдат проверени и одобрени по реда на Закона за измерванията. Претеглянето се извършва при разтоварването преди продуктите от риболов да бъдат складирани, транспортирани или продадени.
Регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите организации или лица, които са отговорни за първото пускане на пазара на продукти от риболов в държава-членка, са отговорни за прецизността на операцията по претеглянето.
Резултатът от претеглянето се използва за попълване на декларациите за разтоварване, на транспортния документ, на документите за продажба и на декларациите за приемане.

Записи за претеглянето


Регистрираните купувачи и регистрираните тръжни центрове записват извършеното претегляне според изискванията на чл. 70 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, като посочват следната информация:
•    3-буквения код по ФАО на претеглените видове;
•    резултата от претеглянето на всяко количество от всеки вид в килограми продуктово тегло;
•    външния идентификационен номер и името на риболовния кораб, от който произхождат претеглените количества;
•    представянето на претеглените продукти от риболов;
•    датата на претегляне (ГГГГ-ММ-ДД).
Записите от претеглянето се съхраняват за период от три години от регистрираните купувачи и регистрираните тръжни центрове, които отговарят за първото предлагане на пазара на продуктите от риболов.

Попълване и представяне на документите за продажба

За да може да се проследи пътят на улова и за да може да бъде проверено съответствието с данните за улова, регистрираните купувачи и регистрираните центрове за първа продажба, следва да представят документи за продажба по реда на Наредба № 4 от 13 януари 2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми. Документ за първа продажба се съставя за всяка първа продажба на продукти от риболов от организатора на центъра за първа продажба или регистрирания купувач.

Спазване на изискванията на чл. 62 и 63 от Регламента за контрол

Регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите организации или лица, оправомощени от държавите-членки, с годишен финансов оборот от първа продажба на продукти от риболов по-малък от 200 000 EUR, които са отговорни за първото предлагане на пазара на продукти от риболов, разтоварени в държава-членка, изпращат документ за продажба в рамките на 48 часа след първата продажба на компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия е била извършена първата продажба. Точността на документа за продажба е отговорност на тези купувачи, тръжни центрове, организации или лица.
Регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите организации или лица, оправомощени от държавите-членки, с годишен финансов оборот от първа продажба на продукти от риболов 200 000 EUR или повече, записват и изпращат по електронен път информацията за документа за продажба в рамките на 24 часа след приключване на първата продажба на компетентните органи на държавата-членка, на чиято територия е извършена първата продажба.
За случаите на закъсняло подаване в ИАРА на документа за първа продажба, в чл. 84, ал. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите е предвидено налагане на санкция за нарушителите.

Етикетиране и проследяемост

Регламент (ЕО) № 1224/2009 изисква всички партиди продукти от риболов и аквакултури да са проследими на всички етапи на производството, преработката и разпространението - от улова или събирането до продажбата на дребно. Продукти от риболов и аквакултури, които са пуснати на пазара или могат да бъдат пуснати на пазара в Общността, се етикетират по подходящ начин с цел осигуряване на проследяемостта на всяка партида. В тази връзка Ви информирам, че е задължение на оператора /регистрирания купувач или център за първа продажба/ да осигури адекватно етикетиране на продуктите, предлагани на първа продажба.
Минималните изисквания за информация и етикетиране за всяка партида продукти от риболов и аквакултури са посочени в чл. 58, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и включват:
•    идентификационен номер на всяка партида;
•    външен идентификационен номер и име на риболовния кораб или име на производствената единица за аквакултури;
•    код алфа-3 по ФАО на всеки вид;
•    дата на улов или дата на производство;
•    количества от всеки вид в килограми, изразени в нетно тегло или, когато е целесъобразно, брой екземпляри;
•    име и адрес на доставчиците;
•    информация за потребителите, предвидена в член 8 от Регламент (ЕО) № 2065/2001: търговското обозначение, научното име на видовете, съответната географска зона и производственият метод;
•    дали продуктите от риболов са били предварително замразени, или не.

Информация за партиди

Според чл. 67 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията операторите предоставят информацията за продуктите от риболов и аквакултури, посочена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, когато продуктите от риболов и аквакултури се поставят в партиди и не по-късно от първата продажба.
В допълнение операторите актуализират съответната информация, посочена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, в резултат от сливането и разделянето на партидите с продукти от риболов и аквакултури след първата продажба, на етапа, на който тя стане достъпна.
В случай че в резултат от сливането и разделянето на партидите след първата продажба продуктите от риболов и аквакултури от няколко риболовни кораба или единици за производство на аквакултури се смесят, операторите трябва да бъдат в състояние да идентифицират всяка първоначална партида поне чрез нейния идентификационен номер по член 58, параграф 5, буква а) от Регламента за контрол и да направят възможно проследяването им до етапа на улов или добив съгласно член 58, параграф 3 от Регламента за контрол.
Информацията за продуктите от риболов и аквакултури, посочена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, се осигурява чрез етикетиране или пакетиране на партидата или чрез търговски документ, който физически придружава партидата. Тя може да бъде прикрепена към партидата чрез идентификационен инструмент като код, баркод, електронен чип или подобно устройство, или маркираща система. Информацията относно партидата остава достъпна на всички етапи на производство, преработка и разпространение така, че компетентните органи на държавите-членки да имат достъп до нея по всяко време.
Операторите прикрепят информацията за продуктите от риболов и аквакултури, посочена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, чрез идентификационен инструмент като код, баркод, електронен чип или подобно устройство или маркираща система.
При положение, че информацията по член 58, параграф 5 от Регламента за контрол е предоставена чрез търговски документ, който физически придружава партидата, поне идентификационният номер трябва да бъде прикрепен към съответната партида.

 

Повече информация може да намерите на следните линкове:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1224

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0404