Z6_PPGAHG8009G2F0QV258T8K0NU2
Z7_PPGAHG8009G2F0QV258T8K0N14

Изключение от задължението за разтоварване

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 29.03.2023

На 25 август 2021 година е приет Регламент (ЕС) 2021/2065 на Европейската Комисия за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на калкан в Черно море (Регламент (ЕС) 2021/2065) за срок от една година, с който на България и Румъния се разрешава да връщат във водата екземплярите от калкан, уловени със закотвени дънни хрилни мрежи, като изключение от задължението за разтоварване на целия улов.
Съгласно чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2021/2065 изключението от правилото за разтоварване се прилага за улов на калкан със закотвени дънни хрилни мрежи в периода от 1 януари до 31 декември 2022 година.
Информацията за освободените екземпляри следва да бъде описана съгласно инструкциите за водене на риболовен дневник, не зависимо дали е в хартиен или електронен вариант. 

Съгласно чл. 3, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2065 на Комисията, до 1 май 2022 г. държавите членки, които имат пряк управленски интерес в риболова на калкан в Черно море, представят на Комисията допълнителни данни относно оценките за оцеляване, свързани с риболов на калкан с хрилните мрежи и съответно всякаква друга научна информация в подкрепа на изключението. В следствие на представените резултати от научни изследвания, извършени от страна на България и Румъния, бе приет Делегиран регламент (ЕС) 2022/2287 на Комисията от 12 август 2022 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2065 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на калкан в Черно море по отношение на удължаването на срока на изключението от задължението за разтоварване въз основа на висока способност за оцеляване на калкан в Черно море.

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2065 се изменя, както следва:
(1) В член 3 параграф 1 се заменя със следното:
„1. Освобождаването от задължението за разтоварване съгласно член 15, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за видове, за които научните доказателства показват висока степен на оцеляване, се прилага до 31 декември 2024 г. за уловен калкан (Scophthalmus maximus). с дънни хрилни мрежи (GNS) в Черно море.
(2) В чл.3 ал.3 се заличава.
(3) В член 4 второто изречение се заменя със следното:
„Той се прилага от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2024 г.“
член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от 1 януари 2023 г.