Z6_PPGAHG8009G2F0QV258T8K0NU2
Z7_PPGAHG8009G2F0QV258T8K0N14

Изключение от задължението за разтоварване

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 04.03.2022

На 25 август 2021 година е приет Регламент (ЕС) 2021/2065 на Европейската Комисия за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов на калкан в Черно море (Регламент (ЕС) 2021/2065) за срок от една година, с който на България и Румъния се разрешава да връщат във водата екземплярите от калкан, уловени със закотвени дънни хрилни мрежи, като изключение от задължението за разтоварване на целия улов.
Съгласно чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2021/2065 изключението от правилото за разтоварване се прилага за улов на калкан със закотвени дънни хрилни мрежи в периода от 1 януари до 31 декември 2022 година.
Информацията за освободените екземпляри следва да бъде описана съгласно инструкциите за водене на риболовен дневник, не зависимо дали е в хартиен или електронен вариант.