Z6_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLPC17
Z7_PPGAHG800PEPF0QVEUH6VLPCH3

Задължение за разтоварване на сушата

Дата на публикуване: 30.03.2022
Последна актуализация: 30.03.2022

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изхвърлянето на улов е практиката на връщане на нежелана уловена риба в морето, жива или мъртва, защото е с твърде малък размер, защото рибарите нямат квота или поради определени правила за състава на улова. С последната реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) бяха предприети мерки за прекратяване на тази разточителна практика, като се въвежда задължение за разтоварване на сушата. С тази промяна в режима се цели стимулиране на по-голяма селективност и осигуряване на по-надеждни данни за улова. За да се даде възможност на рибарите да се адаптират към промяната, задължението за разтоварване бе въведено постепенно между 2015 и 2019 г. Съгласно основните правила за прилагане на задължението за разтоварване целият улов трябва да се оставя на борда, да се разтоварва на сушата и да се приспада от квотите. Маломерна риба не може да се продава за консумация. С настоящето уведомление предоставям на Вашето внимание информация за основните изисквания на задължението за разтоварване.

Обхват на задължението за разтоварване:

Задължението за разтоварване се прилага за всички видове (без значение дали са пелагични или дънни видове), които се управляват чрез определяне на общ допустим улов (ОДУ) и квоти, а в Средиземно море трябва да бъде разтоварван уловът, за който се прилагат правилата за минимален размер.
Изключения от задължението за разтоварване: Нормативната база предвижда изключения от правилата на задължението за разтоварване в следните случаи:
– За видове, чийто улов е забранен;
– За видове, за които според научните данни са с висок процент на оцеляване, вземайки предвид характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата;
– За улов, за който се прилагат минимални изключения. Разпоредби относно минималните изключения се приемат в специфични многогодишни планове.
Риба, която е увредена от хищници и за която има съмнения, че е заразена със заболяване, което може да бъде предадено на хора, домашни любимци или други риби, е изключена от задължението за разтоварване на сушата и трябва незабавно да бъде връщана в морето.

Минимални референтни размери за опазване:

С цел да се осигури защитата на младите екземпляри от морски организми може да се определят минимални референтни размери за опазване. На европейско ниво минималните референтни размери за опазване са определени в Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки, а на национално ниво минимално допустимите размери са определени в Приложение 2 на Закона за рибарството и аквакултурите.
Уловената риба, която е под минималния референтен размер за опазване (маломерна риба), трябва да се разтоварва на сушата и да се приспада от квотите.
Маломерната риба трябва да се съхранява отделно от рибата, която е над минималния референтен размер за опазване и се записва отделно в риболовния дневник. След разтоварването маломерната риба трябва да бъде обработвана по такъв начин, че да съществува разграничение между нея и рибата, предназначена за пряка консумация от човека.

Продажба на маломерна риба:

Рибата, която е под минималния референтен размер за опазване и която е предмет на задължението за разтоварване не отговаря на условията на общата организация на пазарите и поради тази причина не може да бъде предлагана за директна консумация от човека. Тя може да бъде предлагана за рибно брашно, рибно масло, храна за домашни любимци, добавки в храните, лекарства и др.

Записване на улова:

Целият улов (включително на маломерна риба) трябва да се вписва по видове в риболовния дневник и в декларацията за разтоварване. Целият улов (включително на маломерна риба) трябва да се вписва и в декларациите за трансбордиране, транспортните документи, документите за приемане и документите за продажба. За целите на проследимостта етикетът трябва да включва информация за маломерната риба, когато това е приложимо. При воденето на риболовен дневник задължително следва да се отбележи дали уловът е под или над минималните референтни размери за опазване, като се използват следните трибуквени кодове:
– LSC – за улов, който е над минималния референтен размер за опазване;
– BMS – за улов, който е под минималния референтен размер за опазване.
Целият изхвърлен улов, за който важат изключения от задължението за разтоварване на сушата (например минимални изключения), трябва да се вписва в риболовния дневник, като се използват следните кодове:
– DIS – за видове, които не са предмет на задължението за разтоварване; за видове, които са върнати във водата, уловени за жива стръв и записани в риболовния дневник, както и за изхвърлените количества от всеки вид, за който се прилага изключение от задължението за разтоварване;
– DIM – за улова, за който се прилагат минимални изключения от задължението за разтоварване.
Инструкциите за попълване на риболовния дневник са публикувани във всеки един екземпляр от риболовните дневници, предоставяни от ИАРА на лицата извършващи стопански риболов. Освен това, те могат да бъдат намерени и в Приложение III на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1962 на Комисията от 28 октомври 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството.