АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Моля, посочете към коя потребителска група принадлежите?
Моля, посочете към коя потребителска група принадлежите?
Друго
Колко често заявявате административни услуги в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури?
Разбираемо ли са описани процедурите за предоставяне на административни услуги?
В какъв срок бе изпълнена заявената от Вас административна услуга?
Как оценявате качеството на обслужване от служителите от „Фронт-офиса“ (център за административно обслужване)?
Как оценявате работата и компетентността на служителите от „Бек-офиса“, участващи в предоставянето на административните услуги?
Как оценявате пълнотата, точността и своевременното публикуване на информация в интернет страницата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури??
Необходима ли Ви е допълнителна информация (консултация), свързана със заявените от Вас административни услуги?
При поискване своевременно ли получавате информация за етапа на изпълнение на заявената административна услуга?
Как бихте оценили удовлетвореността си от предоставянето на административни услуги?