Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG80015VF06SAV91I9JG74

BG14MFOP001-3.001-0035

Дата на публикуване: 10.03.2023
Последна актуализация: 10.03.2023

BG14MFOP001-3.001-0035 „Доставка на персонални 60 преносими компютъра, 120 мобилни устройства - таблети - за служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, изпълняващи контролни дейности“

Z7_PPGAHG80015VF06SAV91I9J8G5

BG14MFOP001-3.001-0035

Дата на публикуване: 10.03.2023
Последна актуализация: 10.03.2023

BG14MFOP001-3.001-0035 „Доставка на персонални 60 преносими компютъра, 120 мобилни устройства - таблети - за служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, изпълняващи контролни дейности“

Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7

Забрана за извършване на риболов през 2022, 2023 и 2024 г. в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА

Дата на публикуване: 03.02.2022
Последна актуализация: 28.04.2023
Заповед № РД 09-89/03.02.2022г.
Дата на публикуване: 03.02.2022