Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № РД09-371/02.04.2024 г. на МЗХ за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти за периода 2022-2024 г.

Дата на публикуване: 02.04.2024
Последна актуализация: 02.04.2024

Заповед № РД09-371/02.04.2024 г. на министъра на земеделието и храните за изменение и допълнение на Заповед № РД09-89/03.02.2022 г. за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите или в зони от тях през периода 2022-2024 г.

Заповед № РД09-371/02.04.2024
Дата на публикуване: 02.04.2024