Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № РД09-466/25.04.2023 г. на министъра на земеделието за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД09-439/12.04.2023 г.

Дата на публикуване: 25.04.2023
Последна актуализация: 28.04.2023

 

ИАРА Ви информира за издадена Заповед № РД09-466/25.04.2023 г. на министъра на земеделието за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД09-439/12.04.2023 г. на министъра на земеделието за въвеждане на забрана за риболов в рибностопански обекти по чл. 3, чл. 1, т. 1 и 2 от Закона за рибарството и аквакултурите в периода на размножаване на рибите и другите водни организми. За по подробно информация  https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2023/04/25/zapoved_rd_09-466_25042023.pdf

 

Заповед № РД09-466/25.04.2023 г.
Дата на публикуване: 25.04.2023