Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед РД-261/20.05.2022г. на изпълнителния директор на ИАРА за заличаване на регистрацията на 70 (седемдесет) юридически лица и еднолични търговци, вписани в Регистъра на регистрираните купувачи, при условията на първа продажба, съгл. чл. 46д, ал. 1 от ЗРА., поради прекратяване или ликвидация на същите

Дата на публикуване: 20.05.2022
Последна актуализация: 28.04.2023