Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MG5
Z7_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT01D7

Заповед № РД09-1116/05.10.2022 г. на министъра на земеделието за определяне на водни обекти за зарибяване през 2022 година

Дата на публикуване: 05.10.2022
Последна актуализация: 28.04.2023

Информирамe Ви за издадена Заповед № РД09-1116/05.10.2022 г. на министъра на земеделието за допълнение на Заповед № РД09-393/31.03.2022 г. за определяне на водни обекти за зарибяване през 2022 година.