Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция "ФСДУС" в ИАРА

Дата на публикуване: 17.03.2022
Последна актуализация: 28.04.2023


Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД - 132/17.03.2022 г.  на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

За длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ - гр. Бургас в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

I.    Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
-    Образование – висше;
-    Минимална образователно-квалификационна степен –  бакалавър;
-    Минимален ранг – IV - ти младши;
-    Професионален опит – 2 /две/ години. Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което кандидата е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

II.    Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

III.    Допълнителни изисквания:
1.    Компютърна грамотност; 
2.    Предпочитани специалности в областта на икономика и/или финанси и/или счетоводство и контрол;
3.    Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.

IV.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:     
1.    Разработва анализи и оценки, изготвя становища и проекти, като предоставя методически указания по прилагане на нормативната уредба.
2.    Участва в разработването на икономически анализи на финансово-счетоводната  дейност на Агенцията с цел разкриване на вътрешни резерви, предотвратяване на загуби, разхищения, злоупотреби и други.
3.    Участва в предоставянето на административни услуги във връзка с поддържането на регистри и бази данни.
4.    Следи за целесъобразното разходване на бюджетните средства в рамките на утвърдения бюджет на ИАРА.
5.    Извършва дейности по отношение на осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията
6.    Познава структурата и функциите на ИАРА, принципите и правилата на нейната дейност. Подпомага и осигурява дейността на Ръководството на ИАРА и служителите на дирекция ФСДУС.


V. Размер на основната месечна заплата:
    -    От 650 лв. до 3200 лв. 
Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „старши експерт“ ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. в диапазона от 650 лв. до 3200 лв.

VI. Начин на провеждане на конкурса:
    -   Тест и интервю.

VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
    1.  Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
    2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
    3.  Документ за самоличност /за справка/;
    4.  Документи за придобито образование, специалност, квалификация и право-способност, изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;
        Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
    5. Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка;
          6. Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
          7. Копия от други документи по преценка на кандидата. 

VIII. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

IX.  Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
    1. В Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
    2. По електронен път на e-mail: office@iara.government.bg - в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

X.   Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закон за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.

XI.   Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред ЦАО на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: https://iara.government.bg/. Телефон за информация 056/87 60 75.

Класиране
Дата на публикуване: 13.04.2022

Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКДС
Дата на публикуване: 17.03.2022