Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „СФР“ - гр. София към ГДРК в ИАРА

Дата на публикуване: 11.03.2022
Последна актуализация: 28.04.2023

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/87 60 75), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД - 122/11.03.2022 г.  на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

    За длъжността СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ – 1 щатна бройка в отдел „Структурни фондове по рибарство“ гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. София.
I.    Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.    Образователна степен – магистър с придобита юридическа правоспособност;
2.    Професионална област  – право;
3.    Минимален ранг – IV младши;
4.    Професионален опит – 2 години.
II.    Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
III.    Допълнителни изисквания:
1.    Компютърна грамотност;
2.    Владеене на английски език;
3.    Свидетелство за управление на  МПС;
4.    Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.
IV.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:     
1. Изпълнява функции и задължения във връзка с правната дейност на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, съгласно принципите за законосъобразност, добро управление, прозрачност и ефективност в съответствие с нормативната уредба; 
2. Извършва процесуално представителство по дела, по които страна е Изпълнителния директор или Агенцията пред всички съдебни инстанции; 
3. Дава становища по правни въпроси, изготвя договори и осигурява правната обезпеченост при работата на Агенцията. 
4. Осигурява правната обезпеченост на отдел „Структурни фондове по рибарство (СФР), във връзка с функциите на ИАРА, като Управляващ орган (УО) на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г. (ОПРСР);
5. Изготвя правни становища, участва в изработването на документите по налагането на финансови корекции, свързани с извършвания мониторинг и контрол на ОПРСР, включително и осъществява процесуално представителство по дела по ОПРСР;
6. Следи за измененията в националното и европейско законодателство по отношение на прилагането им спрямо ОПРСР;
7. Изготвя становища по получени коментари от Европейската комисия във връзка с приключването на ОПРСР.
V. Размер на основната месечна заплата:
    - От 650 лв. до 3200 лв. 
Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността старши юрисконсулт ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. 
VI. Начин на провеждане на конкурса:
    - Тест и интервю.
VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
    1.  Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
    2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
    3.  Документ за самоличност /за справка/;
    4. Документи за придобито образование, специалност, квалификация и правоспособност, изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;
    5. Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка;
          6. Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
          7. Копия от други документи по преценка на кандидата. 
VIII. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 
IX. Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
    1. В Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
    2. По електронен път на e-mail: office@iara.government.bg - в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 
X. Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закон за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.
XI. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред ЦАО на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: https://iara.government.bg/. Телефон за информация 056/87 60 75.
 

Списък на допуснати и недопуснати
Дата на публикуване: 28.03.2022

Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКДС
Дата на публикуване: 11.03.2022