Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обява за конкурс за длъжността НАЧАЛНИК СЕКТОР в сектор РК Бургас, отдел "РК Черно море" гр. Бургас към ГДРК в ИАРА

Дата на публикуване: 11.03.2022
Последна актуализация: 28.04.2023

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД - 120/11.03.2022 г.  на изпълнителния директор на ИАРА


О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

    
За длъжността НАЧАЛНИК СЕКТОР – 1 щатна бройка в в сектор „Рибарство и контрол - Бургас“, отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ - гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/.

I.    Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
-    Образование – висше;
-    Минимална образователно-квалификационна степен –  бакалавър;
-    Минимален ранг – III - ти младши;
-    Професионален опит – 3 /три/ години. Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което кандидата е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

II.    Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

III.    Допълнителни изисквания:
1.    MS Office, Internet, свидетелство за управление на  лек автомобил;
2.    Предпочитани специалности в областта на биологията, зооинженерството, селското стопанство, горското стопанство със/или специализации в областта на рибовъдството, рибарството и аквакултурите, публична администрация, икономически, обществени и други науки;
3.    Предимства: владеене на език на страна-членка на ЕС, работа със специализиран софтуер.
4.    Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.

IV.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:    
Извършва административна дейност и ръководи работата на непосредствено подчинените си служители, включително планира, организира, контролира, координира и отчита дейността в сектора. 
Осъществява дейности по надзор и контрол върху стопанския и любителския риболов и аквакултурата, спазването на правилата за отговорен риболов, опазването на рибните ресурси, търговията с водни организми и продукти от тях и други функции, регламентирани от Закона за рибарството и аквакултурите.

V. Размер на основната месечна заплата:
-    От 650 лв. до 3300 лв. 
Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „началник сектор“ ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. в диапазона от 650 лв. до 3300 лв.

VI. Начин на провеждане на конкурса:
    -   Тест и интервю.

VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
    1.  Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
    2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
    3.  Документ за самоличност /за справка/;
    4. Документи за придобито образование, специалност, квалификация и правоспособност, изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;
    5. Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка;
          6. Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
          7. Копия от други документи по преценка на кандидата. 

VIII. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

IX.  Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
    1. В Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
    2. По електронен път на e-mail: office@iara.government.bg - в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

X.   Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закон за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.

XI.   Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред ЦАО на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: https://iara.government.bg/. Телефон за информация 056/87 60 75.
 

Класиране
Дата на публикуване: 21.04.2022

Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКДС
Дата на публикуване: 11.03.2022