Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК сектор „РК – Бургас“ в отдел „РК – Черно море“ - гр. Бургас към ГДРК в ИАРА

Дата на публикуване: 09.11.2021
Последна актуализация: 28.04.2023

Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Бургас“ в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ - гр. Бургас към ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД - 341/08.11.2021 г.  на изпълнителния директор на ИАРА,


О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

    За длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – Бургас“ в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ - гр. Бургас към ГДРК в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
I.    Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.    Образование – висше;
2.    Минимална образователно-квалификационна степен –  бакалавър;
3.    Минимален ранг – V - ти младши;
4.    Професионален опит – 1 /една/ година. Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което кандидата е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
II.    Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
III.    Допълнителни изисквания:
1.    Компютърна грамотност; 
2.    Свидетелство за управление на МПС – категория В (без нарушения);
3.     Предпочитани специалности в областта на рибарството и аквакултурите, биология, ихтиология, екология, икономика, публична администрация, обществени и други науки;
4.    Предимства: владеене на език на страна - членка на ЕС.
5.     Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.
IV.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:     
1.    Изпълнява служебните си задължения на територията на сектор „Рибарство и контрол – Бургас“ в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“- гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“, с териториален обхват Област Бургас;
2.    Осъществява функции на контрол върху рибностопанските обекти по отношение на условията и реда за превозването, пренасянето и разселването на зарибителен материал;
3.    Осъществява оперативни функции по надзор и контрол върху стопанския и любителския риболов и аквакултурите. Съставя актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за рибарството и аквакултурите;
4.    Осъществява контролни функции върху риболовните уреди, оборудването, спомагателните материали и другите технически средства за извършване на риболов;
5.    Контролира обектите за търговия с риба и рибни продукти /борси, тържища, магазини, складове и др. за търговия на едро и дребно/ и лицата, занимаващи се с нея по отношение на произхода и продажбата на уловената, добитата или произведената в страната продукция от риба и други водни организми, както и по отношение на минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми в рибностопанските водоеми;
6.    Познава, спазва и прилага националното и европейското законодателство в областта на рибарството и др.
V. Размер на основната месечна заплата:
    - От 650 лв. до 3100 лв. 
Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността старши инспектор РК ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. 
VI. Начин на провеждане на конкурса:
    - Тест и интервю.
VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
    1.  Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
    2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
    3.  Документ за самоличност /за справка/;
    4. Документи за придобито образование, специалност, квалификация, и правоспособност, изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;
    5. Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка;
          6. Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
          7. Копия от други документи по преценка на кандидата. 
VIII. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 
IX. Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
    1. В деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
    2. По електронен път на e-mail: office@iara.government.bg - в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 
X. Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закон за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.
XI. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: https://www.iara.government.bg. Телефон за информация 056/87 60 75.

Класиране
Дата на публикуване: 13.12.2021

Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКДС
Дата на публикуване: 09.11.2021