Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел СФР към ГДРК в ИАРА

Дата на публикуване: 09.11.2021
Последна актуализация: 28.04.2023

Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в отдел „Структурни фондове по рибарство“ - гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД - 343/08.11.2021 г.  на изпълнителния директор на ИАРА


О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

    
За длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в отдел „Структурни фондове по рибарство“ - гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

I.    Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
-    Образование – висше;
-    Минимална образователно-квалификационна степен –  бакалавър;
-    Минимален ранг – IV - ти младши;
-    Професионален опит – 2 /две/ години. Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което кандидата е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

II.    Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

III.    Допълнителни изисквания:
1.    Компютърна грамотност; 
2.    Владеене на английски език;
3.    Свидетелство за управление на  МПС;
4.    Предпочитани специалности: финанси, счетоводство и контрол, други икономически профили, инженерни специалности и др.;
5.    Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.

IV.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:    
Обработва и анализира информацията, свързана с одобрени и реализирани проекти, финансирани по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ /ОПРСР/ за програмен период /2007-2013/. Осъществява дейности, свързани с извършване на оценка, докладване и мониторинг при изпълнение на ОПРСР, съобразно определените изисквания и законодателството в областта на рибарството в съответствие с Правилника за работа в отдела. Извършва технически проверки на място по проектите, участва в изготвянето на документите по приключване на ОПРСР в съответствие с Насоките по приключване на програмите от програмен период 2007-2013 г.

V. Размер на основната месечна заплата:
    -    От 650 лв. до 3200 лв. 
Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „старши експерт“ ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. в диапазона от 650 лв. до 3200 лв.

VI. Начин на провеждане на конкурса:
    -   Тест и интервю.

VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
    1.  Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
    2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
    3.  Документ за самоличност /за справка/;
    4. Документи за придобито образование, специалност, квалификация, и правоспособност, изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;
    5. Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка;
          6. Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
          7. Копия от други документи по преценка на кандидата. 

VIII. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

IX. Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
    1. В деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
    2. По електронен път на e-mail: office@iara.government.bg - в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

X. Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закон за администрацията, в специализиран сайт с обяви за работа и на страницата на Агенцията.

XI. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред деловодството на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: https://www.iara.government.bg. Телефон за информация 056/87 60 75.
 

Окончателно класиране
Дата на публикуване: 13.12.2021

Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКДС
Дата на публикуване: 09.11.2021