Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обява за конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „ФСДУС“ в ИАРА

Дата на публикуване: 26.09.2022
Последна актуализация: 28.04.2023

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД - 472/21.09.2022 г.  на изпълнителния директор на ИАРА


О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

    
За длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ - гр. Бургас в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

I. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
Образование – висше;
Минимална образователно-квалификационна степен –  бакалавър;
Минимален ранг – IV-ти младши и/или 2 /две/ години професионален опит.  
Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което кандидата е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност. 

II. Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

III. Допълнителни изисквания:
Компютърна грамотност (Microsoft Office);
Да притежава свидетелство за управление на лек автомобил – категория В без нарушения;
Предпочитани специалности: икономически, обществени, социални, технически и други науки;
Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.

IV. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:     
Извършва дейности свързани с придобиване, регистрация, пускане и спиране в/от движение и бракуване на транспортните средства;
Организира и води отчет за техническото обслужване, ремонтите и годишните технически прегледи /ГТП/ на транспортните средства числящи се на централно управление /ЦУ/ и в териториалните звена на ИАРА;
Организира и участва в комисии по фактическото приемане на предоставените за управление имоти на ИАРА;
Организира и контролира експлоатацията, изправността и извършените ремонти на сградите и помещенията на централно управление, както и системите за осветление, отопление, вентилация, ВИК и др;
Изготвя необходимите заявки и писма до съответните служби за отстраняване  на авариите в сградите и помещенията на ЦУ;
Познава структурата и функциите на ИАРА, принципите и правилата на нейната дейност; 

V.    Размер на основната месечна заплата:
-      От 720 лв. до 3200 лв. 
Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „старши експерт“ ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. в диапазона от 720 лв. до 3200 лв.

VI.     Начин на провеждане на конкурса:
-      Тест и интервю.

VII.   Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
1.   Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
2.  Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
3.    Документ за самоличност /за справка/;
4.    Документи за придобита образователно-квалификационна степен, изискващи се за длъжността - копия и в оригинал за справка;
Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
5.   Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - копия и в оригинал за справка;
6.   Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
7.    Копия от други документи по преценка на кандидата.

VIII.  Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

IX.    Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
1. В Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
2.  По електронен път: 
а)   на e-mail: office@iara.government.bg - в този случай всеки един от документите - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да бъде подписан от кандидата с електронен подпис. Следва да се има предвид, че криптирани файлове в p7s, p7m формат, но не съдържащи електронен подпис в самия документ, не се считат за  подписани електронни документи;
б) чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/, като всеки един от приложените документи - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъде подписан с електронен подпис.
 
X.      Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред ЦАО на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: https://iara.government.bg/. Телефон за информация 056/87 60 75.
 

Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
Дата на публикуване: 26.09.2022