Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК СЕКТОР - 1 щ.бр. в сектор „РК - Плевен“, отдел „РК– Централен Дунав“

Дата на публикуване: 15.03.2023
Последна актуализация: 15.03.2023


Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД - 108/14.03.2023 г.  на изпълнителния директор на ИАРА


О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

    
За длъжността НАЧАЛНИК СЕКТОР - 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол - Плевен“, отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ - гр. Русе към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/.

 I.    Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.    Образование – висше;
2.    Минимална образователно-квалификационна степен –  бакалавър;
3.    Минимален ранг – III - ти младши и/или 3 /три/ години професионален опит.  
Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност. 

II.    Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

III.    Допълнителни изисквания:
1.    MS Office, Internet, свидетелство за управление на  лек автомобил;
2.    Предпочитани специалности в областта на биологията, зооинженерството, селското стопанство, горското стопанство със/или специализации в областта на рибовъдството, рибарството и аквакултурите, публична администрация, икономически, обществени и други науки;
3.    Предимства: Добри познания по ихтиология и хидрология, ветеринарна медицина идруги, владеене на западен език, работа със специализиран софтуер.
4.    Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.

IV.    Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:    
Извършва административна дейност и ръководи работата на непосредствено подчинените си служители, включително планира, организира, контролира, координира и отчита дейността в сектора. 
Осъществява дейности по надзор и контрол върху стопанския и любителския риболов и аквакултурата, спазването на правилата за отговорен риболов, опазването на рибните ресурси, търговията с водни организми и продукти от тях и други функции, регламентирани от Закона за рибарството и аквакултурите.

V.   Размер на основната месечна заплата:
-    От 780 лв. до 3300 лв. 
Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „началник сектор“ ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. в диапазона от 780 лв. до 3300 лв.

VI.  Начин на провеждане на конкурса:
 -   Тест и интервю.

VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
1.  Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
3.   Документ за самоличност /за справка/;
4. Документи за придобито образование, специалност, квалификация и правоспособност, изискващи се за длъжността - копия и в оригинал за справка;
Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
5. Документи, удостоверяващи професионален опит - копия и в оригинал за справка;
6. Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
7. Копия от други документи по преценка на кандидата. 

VIII.  Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

IX.  Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
1.    В Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
2.    По електронен път: 
а)   на e-mail: office@iara.government.bg - в този случай всеки един от документите - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да бъде подписан от кандидата с електронен подпис. Следва да се има предвид, че криптирани файлове в p7s, p7m формат, но не съдържащи електронен подпис в самия документ, не се считат за  подписани електронни документи;
б) чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/, като всеки един от приложените документи - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъде подписан с електронен подпис.
 
X. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред ЦАО на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: https://iara.government.bg/. Телефон за информация 056/87 60 75.

 

Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
Дата на публикуване: 15.03.2023