Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в сектор „РК–София“, отдел "РК-Западна България", ГДРК

Дата на публикуване: 13.09.2023
Последна актуализация: 13.09.2023

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/87 60 75), на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД - 314/13.09.2023 г.  на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ – 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол – София“, към отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ – гр. София в Главна дирекция „Рибарство и контрол“.
I.Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
Образование – висше;
Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
Минимален ранг – IV - ти младши;
Професионален опит – 2 години. 
II.Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
III.Допълнителни изисквания:
Компютърна грамотност;
Предпочитани специалности: в областта на рибарството и аквакултурите, биология, ихтиология, екология, икономика, публична администрация, обществени, стопански и други науки. 
Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.
IV.Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:     
1. Изпълнява задълженията си на територията на сектор „Рибарство и контрол – София“, с териториален обхват град София и област София. 
2. Технологично обслужва и осигурява работата на началник сектор „Рибарство и контрол – София“.
3. Получава, разпределя, съхранява и предоставя на служителите в сектора необходимата информация, касаеща изпълнението на основните им функции и поставените задачи.
4. Осъществява координация между сектора, отдела и дирекциите в ИАРА.
5. Подготвя документи свързани с организацията на работата на сектора, обобщава месечната информация и изготвя месечните и периодичните отчети, и графици на сектора и отдела.
6. Води отчет и следи за движението на дълготрайните материални активи  в сектора.
7. Издава билети за любителски риболов чрез информационно – статистическата система /ИСС/ на Агенцията, провежда обучение по издаването на билети за любителски риболов на лицата от сдруженията и извършва документален контрол по издаване на билети за любителски риболов от разпространителите в района.
8. Работи с деловодната система на ИАРА, като спазва изискванията за документооборота.
9. Попълва данни в ИСС на ИАРА за уловите и първа продажба на риба и други водни организми.

10. При необходимост участва в извършването на проверки по търговските обекти, тържища и борси, както и по спазване режима на отговорен риболов във водните обекти и  рибовъдните стопанства.
V. Размер на основната месечна заплата:
    - От 780 лв. до 2800 лв. 
Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността старши експерт ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. 
VI. Начин на провеждане на конкурса:
    - Тест и интервю.
VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
1.  Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
3.  Документ за самоличност /за справка/;
4. Документи за придобита образователно-квалификационна степен,  изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;
5. Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка;
6. Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
7. Копия от други документи по преценка на кандидата. 
VIII. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 
IX. Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
1. В Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
2. По електронен път:
а) на e-mail: office@iara.government.bg - в този случай всеки един от документите - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да бъде подписан от кандидата с електронен подпис. 
Следва да се има предвид, че криптирани файлове в p7s, p7m формат, но не съдържащи електронен подпис в самия документ, не се считат за  подписани електронни документи.
б) чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес https://edelivery.egov.bg/ , като всеки един от приложените документи - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъде подписан с електронен подпис.
X. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред ЦАО на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: https://iara.government.bg/. Телефон за информация 056/87 60 75.


 

 

 

Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
Дата на публикуване: 13.09.2023