Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Обява за конкурс за длъжността ДИРЕКТОР на дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ /АПОЧР/ в ИАРА

Дата на публикуване: 09.08.2022
Последна актуализация: 26.08.2022

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД - 384/09.08.2022 г.  на изпълнителния директор на ИАРА


О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С:


    За длъжността ДИРЕКТОР – 1 щатна бройка в дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ /АПОЧР/ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с място на работа гр. Бургас:

I.    Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията:
-    Образование – висше;
-    Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
-    Минимален ранг – II-ри младши и/или 5 /пет/ години професионален опит.  
Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което кандидата е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

II.    Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

III.    Допълнителни изисквания:
1.    Компютърна грамотност (Microsoft Office); 
2.    Владеене на чужд език;
3.    Предпочитани специалности: социални, стопански, правни, технически и други науки;
4.    Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.

IV.     Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:    
-    Планира и контролира дейността на дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ като разпределя текущата работа в дирекцията и организира дейността на служителите;
-    Осигурява процесуалното представителство на Агенцията и защитата на държавните интереси по правни спорове;
-    Ръководи предприемането на правни действия за своевременното събиране на вземанията на Агенцията;
-    Организира  разработването на проекти на нормативни актове и дава становища по тях при възлагане;
-    Участва в разработването и съгласуването на проекти на индивидуални и общи административни актове;
-    Ръководи изготвянето на проекти на актове и документи свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения със служителите в Агенцията, и с налагането на дисциплинарни наказания, и търсенето на имуществена отговорност по реда на Закона за държавния служител и Кодекса на труда; 
-    Ръководи и контролира организирането и осъществяването на деловодната и архивната дейност в Агенцията като следи за спазването на вътрешните правила за деловодната дейност;
-    Осигурява правна помощ на изпълнителния директор и на специализираната администрация на Агенцията, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции;
-    При необходимост дава правни становища по постъпили жалби, сигнали и предложения;
-    Съгласува проекти на договори и дава становища по законосъобразността на договори, сключвани от Агенцията;
-    Разработва основни насоки, проучва, анализира и обобщава потребностите от обучение, и изготвя годишен план за задължително, и специализирано обучение на служителите на агенцията;
-    Ръководи и контролира изготвянето на базата на техническата спецификация документацията за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки и участва лично или определя представители в работата на комисиите, като следи за законосъобразността на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и др.
    
  V.   Размер на основната месечна заплата:
-    От 830 лв. до 4300 лв. 
Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността директор на дирекция АПОЧР ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. в диапазона от 830 лв. до 4300 лв.

VI.  Начин на провеждане на конкурса:
- Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Анализ и насоки за усъвършенстване на административно-правното обслужване и управление на човешките ресурси в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури“;
-  Интервю.

VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
1.  Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
3.  Документ за самоличност /за справка/;
4. Документи за придобита образователно-квалификационна степин, изискващи се за длъжността - копия и в оригинал за справка;
5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - копия и в оригинал за справка;
6. Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
7. Копия от други документи по преценка на кандидата. 

VIII. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 

IX.  Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
1. В Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
2. По електронен път: 
а) на e-mail: office@iara.government.bg - в този случай всеки един от документите - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да бъде подписан от кандидата с електронен подпис. Следва да се има предвид, че криптирани файлове в p7s, p7m формат, но не съдържащи електронен подпис в самия документ, не се считат за  подписани електронни документи;
б) чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/, като всеки един от приложените документи - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъде подписан с електронен подпис.

X.   Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред ЦАО на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: https://iara.government.bg/. Телефон за информация 056/87 60 75.
    
 

Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
Дата на публикуване: 09.08.2022