Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

Конкурс за длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК в сектор „РК–София“, отдел "РК-Западна България", ГДРК

Дата на публикуване: 05.01.2024
Последна актуализация: 05.01.2024

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/87 60 75), на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД - 8/05.01.2024 г.  на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

За длъжността СТАРШИ ИНСПЕКТОР РК - 1 щатна бройка в сектор „Рибарство и контрол - София“, отдел „Рибарство и контрол – Западна България“ - гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/.

I. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Образование – висше;
2. Минимална образователно-квалификационна степен –  бакалавър;
3. Минимален ранг – IV - ти младши и/или 1 /една/ година професионален опит.  
Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което кандидатът е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност. 
II.Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
III.Допълнителни изисквания:
1. MS Office, Internet, свидетелство за управление на МПС – категория В (без нарушения);
2. Предпочитани специалности в областта на рибарството и аквакултурите, биологията, ихтиология, екология, икономика, публична администрация, обществени и други науки;
3. Предимства: владеене на език на държава от ЕС.
4. Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.
IV. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:    
Изпълнява служебните си задължения на територията на сектор „Рибарство и контрол – София“ в отдел „Рибарство и контрол – Западна българия“- гр. София към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ и с териториален обхват София област  и София град. 
Осъществява контрол на рибностопанските обекти по отношение на условията и реда за превозването, пренасянето и разселването на зарибителен материал. Познава, спазва и осъществява оперативни функции по надзор и контрол върху стопанския и любителския риболов и аквакултурите. Съставя актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за рибарството и аквакултурите.      
Осъществява контролни функции върху риболовните уреди, оборудването, спомагателните материали и другите технически средства за извършване на риболов. Познава, спазва и прилага националното и европейското законодателство в областта на рибарството.
V. Размер на основната месечна заплата:
-    От 933 лв. до 3600 лв. 
Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността „старши инспектор РК“ ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. в диапазона от 933 лв. до 3600 лв.
VI. Начин на провеждане на конкурса:
    -   Тест и интервю.
VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:
1. Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;
2.Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;
3. Документ за самоличност /за справка/;
4.Документи за придобито образование, специалност, квалификация и правоспособност, изискващи се за длъжността - копия и в оригинал за справка;
Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
5. Документи, удостоверяващи професионален опит - копия и в оригинал за справка;
6. Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;
7. Копия от други документи по преценка на кандидата. 
VIII.Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. 
IX. Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:
1. В Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;
2. По електронен път: 
а)   на e-mail: office@iara.government.bg - в този случай всеки един от документите - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да бъде подписан от кандидата с електронен подпис. Следва да се има предвид, че криптирани файлове в p7s, p7m формат, но не съдържащи електронен подпис в самия документ, не се считат за  подписани електронни документи;
б) чрез Системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://edelivery.egov.bg/, като всеки един от приложените документи - заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъде подписан с електронен подпис.
X. Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред ЦАО на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: https://iara.government.bg/. Телефон за информация 056/87 60 75.
 

Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
Дата на публикуване: 05.01.2024