Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M07
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QQ2

​​​​​​​Обява за конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ - гр. Бургас 

Дата на публикуване: 03.06.2022
Последна актуализация: 03.06.2022

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1 (тел.: 056/876075), на основание чл. 14, ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД - 279/03.06.2022 г.  на изпълнителния директор на ИАРА

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С:

За длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ – 1 щатна бройка в отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ - гр. Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/.

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

Образование – висше;

Минимална образователно-квалификационна степен –  бакалавър;

Минимален ранг – III - ти младши и/или професионален опит 4 /четири/ години.

Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва времето, през което кандидата е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Специфични изисквания за длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Допълнителни изисквания:

MS Office, Internet, свидетелство за управление на  лек автомобил;

Предпочитани специалности в областта на биологията, зооинженерството, селското стопанство, горското стопанство със/или специализации в областта на рибовъдството, рибарството и аквакултурите, публична администрация, икономически, обществени и други науки;

Предимства: добри познания по ихтиология и хидрология, ветеринарна медицина и други, владеене на език на държава от Европейския съюз, работа със специализиран софтуер.

Служба в доброволния резерв: Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с останалите кандидати, участвали в конкурсната процедура.

Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:    

Ръководи работата на отдела, включително планира, организира, контролира, координира и отчита дейността в отдела.

Съдейства за осигуряване на устойчивото развитие, контрола и възпроизводството на ресурсите от риба и други водни организми в рибностопанските води, както и за прилагането на утвърдените режими за стопански и любителски риболов и аквакултури.

 Осъществява оперативните функции по надзор и контрол върху стопанския и любителския риболов и аквакултурата, спазването на правилата за отговорен риболов, опазването на рибните ресурси, търговията с водни организми и продукти от тях и други функции, регламентирани от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/.

V. Размер на основната месечна заплата:

От 760 лв. до 3500 лв.

Размерът на основното месечно възнаграждение за длъжността началник отдел ще бъде определен от органа по назначаване на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДСл в зависимост от професионалния опит на кандидата и съгласно изискванията на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. в диапазона от 760 лв. до 3500 лв.

 

VI.  Начин на провеждане на конкурса:

Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

Интервю.

VII. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в обявения конкурс:

1.  Писмено заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/;

2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, че са пълнолетни български граждани, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността;

3.  Документ за самоличност /за справка/;

4. Документи за придобито образование, специалност, квалификация и правоспособност, изискващи се за длъжността – копия и в оригинал за справка;

5. Документи, удостоверяващи професионален опит – копия и в оригинал за справка;

6. Удостоверение по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България;

7. Копия от други документи по преценка на кандидата.

VIII. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

IX.  Документите за кандидатстване се подават в 10-дневен срок, считано от датата, следваща публикуването на обявлението за конкурса по един от следните начини:

1. В Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, ет. 2, всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.;

2. По електронен път на e-mail: office@iara.government.bg - в този случай заявлението за участие в конкурса (Приложение № 3) и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

X.   Информация във връзка с конкурса се обявява на таблото пред ЦАО на ИАРА на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, както и на интернет страницата на Агенцията на адрес: https://iara.government.bg/. Телефон за информация 056/87 60 75.

 

Декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
Дата на публикуване: 03.06.2022