Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0MK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3U96

Антикорупция

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 11.10.2021

Тук ще намерите актуална информация за начина, по който можете да се свържете с нас, ако желаете да си помогнем взаимно и коригираме забелязаните от Вас действия и бездействия на държавни служители по повод работата, която им е възложена да изпълняват с Устройствения правилник на ИАРА по прилагането на нормативни актове, определящи дейността на ИАРА и нейните триториални звена.