Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GA1
Z7_PPGAHG80015VF06SAV91I9JG74

BG14MFOP001-3.001-0035

Дата на публикуване: 10.03.2023
Последна актуализация: 10.03.2023

BG14MFOP001-3.001-0035 „Доставка на персонални 60 преносими компютъра, 120 мобилни устройства - таблети - за служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, изпълняващи контролни дейности“

Z7_PPGAHG80015VF06SAV91I9J8G5

BG14MFOP001-3.001-0035

Дата на публикуване: 10.03.2023
Последна актуализация: 10.03.2023

BG14MFOP001-3.001-0035 „Доставка на персонални 60 преносими компютъра, 120 мобилни устройства - таблети - за служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, изпълняващи контролни дейности“

Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GE7
Анкета: Как оценявате нивото на административно обслужване в агенцията?