Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OP0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV7

Научен риболов

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 18.10.2021

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) (1) Изпълнителният директор на ИАРА издава разрешително за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Разрешително за улов за научноизследователски цели на видовете риби по приложение № 4 от Закона за биологичното разнообразие се дава от министъра на земеделието, храните и горите след съгласуване с министъра на околната среда и водите.
(3) За издаване на разрешителното по ал. 1 и 2 се подава писмено заявление по образец от ръководител на научна организация, в което се посочват:
1. данни на лицето, което извършва изследването;
2. целите на изследването;
3. основанията, поради които се иска издаване на разрешителното:
а) в периода на действие на забраната по чл. 32 и 33;
б) за използването на забранените по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 уреди, средства, принадлежности и приспособления;
в) за улов на риба и други водни организми с размери, по-малки от минимално допустимите съгласно приложение № 2 към чл. 38, ал. 1;
г) за улов, пренасяне и превозване на речни раци (Astacus astacus L.) и каменни (поточни) раци (Austropotamobius torrentius);
4. водните обекти или водосбори за извършване на изследването;
5. периодът за извършване на изследването;
6. видовете и броят риба и други водни организми по семейства, необходими за целите на изследването, с изключение на видове от приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие;
7. вид, брой, характеристики и параметри на риболовните уреди и средства, с които се извършва изследването.
(4) Когато за целите на изследването се използва кораб, в заявлението се посочват:
1. външната маркировка и името на кораба;
2. името на капитана.
(5) Разрешителното се издава на лице с образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на хидробиологията, зоологията или екологията.
(6) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. копие от договор за изпълнение на научноизследователски проект и/или план за дейността на научната организация, заверено от ръководителя на съответната научна организация и/или други документи, удостоверяващи основанието по ал. 3, т. 2;
2. анализ на очакваното въздействие от използването на уреда, метода или средството за улов или убиване върху другите видове риби и водни организми, както и предвидените мерки за тяхното опазване или намаляване на негативното въздействие върху тях;
3. актуална снимка на лицето, на което се издава разрешителното;
4. документ, удостоверяващ обстоятелството по ал. 5;
5. декларация от лицето, на което се издава разрешителното, че не е извършило нарушение на закона в рамките на две години преди датата на подаване на заявлението, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган.
(7) Разрешителното се издава със срок на валидност до края на съответната календарна година. След изтичане на срока издаденото разрешително се връща в ИАРА.
(8) Разрешителното е лично и не може да се преотстъпва.
(9) Разрешителното съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2018 г.) данни на лицето, което извършва изследването;
2. актуална снимка;
3. целта на изследването;
4. периода, за който важи разрешителното;
5. периода, за който може да се извършва улов;
6. водните обекти;
7. вида и броя на разрешената за задържане от улова риба и други водни организми за цялото изследване;
8. риболовните уреди и средства;
9. данни за кораба и капитана, когато за целите на изследването се използва кораб.
(10) Преди всеки улов притежателят на разрешителното е длъжен да уведоми писмено териториалното звено на ИАРА, на чиято територия се намира водният обект или частта от акваторията на Черно море, в които се провежда изследването.
(11) След приключване на всеки улов видът, количеството, размерът и други данни за уловената риба и други водни организми се вписват в разрешителното и същото се предоставя за заверка в съответното териториално звено на ИАРА.
(12) За попълване на музейни сбирки и колекции от риба и други водни организми се разрешава задържането на не повече от 5 екземпляра от вид.
(13) Уловените количества риба и други водни организми над разрешения брой за задържане се връщат обратно във водоема независимо от тяхното състояние.
(14) Изпълнителният директор на ИАРА отказва с мотивирана заповед издаването на разрешително за улов на риба с научноизследователски цели, когато:
1. подаденото заявление не отговаря на изискванията на ал. 3, 4 и 6;
2. лицето не е върнало в ИАРА разрешителното, издадено за предходната година, и/или предоставеното разрешително не е заверено от съответното териториално звено на ИАРА.
(15) Заповедта по ал. 14 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(16) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури води публичен регистър за издадените разрешителни за улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели.
(17) Забраните по чл. 32, 33, чл. 38, ал. 1, чл. 42 и 45а не се прилагат за случаите на улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели.
(18) За издаване на разрешително за улов на риба и други водни организми с научноизследователски цели се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 17а, ал. 4.