Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52S22
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52S23
Публични регистри Нормативна уредба Заявления/Регистрации

Стопански риболов

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 15.10.2021

В този раздел можете да откриете информация относно нормативната уредба свързана с дейността стопански риболов, заявления за регистрации и разрешителни, както и справки от регистрите на информационно-статистическата система на ИАРА.