Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18C3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB18S2
Публични регистри Нормативна уредба Заявления/Регистрации

Аквакултури

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 15.10.2021

Аквакултурата представлява дейност, която има за цел размножаването и отглеждането на различни водни организми.

Неин обект са широк спектър от растения и животни, които се различват не само по своята биология, но и по местообитанието си и средата, в която се отглеждат - океани, морета, реки, езера, блата, изкуствени водоеми и различен тип съоръжения. Независимо от това разнообразие, при всички съществува един обединяващ елемент и това е водата, като жизнено важна среда за живота им.

В световен мащаб обект на отглеждане са над 150 вида водни организми, като сред тях има представители както на животинския, така и на растителния свят. Най-много са рибите - морски и сладководни, мидите, ракообразните и различните водни растения. Обект на аквакултурата се считат и някои земноводни като жаби, костенурки, крокодили и др., при които определени етапи от развитието им задължително се извършват във водна среда. Хидробионтите освен за храна се използват от хората и като суровина за производство на различни промишлени продукти.

В този раздел можете да откриете информация относно нормативната уредба в частта свързана с аквакултурите, заявления за регистрации и разрешителни, както и справки от регистрите на информационно-статистическата система на ИАРА.